Pràctiques tutelades

Les Directives Europees 85/432, 2005/36 i 2013/55  contemplen que en tots els països membres, els estudiants de Farmàcia realitzin un període mínim de sis mesos d’estada en un centre receptor – farmàcia comunitària o servei de farmàcia d’hospital – sota la supervisió farmacèutic tutor que garanteix el compliment de la norma per tal d’obtenir el títol de graduat en farmàcia.

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, a proposta de la Facultat de Farmàcia va aprovar al maig de 2004, la creació de les Unitats de Coordinació Docent (UCD) d'Estades en Pràctiques Tutelades per impartir aquesta assignatura singular. Aquesta ha de considerar -se com una activitat d'introducció a l'exercici professional i que comporta una durada d’alemanys sis mesos a temps complet o un període de temps equivalent (Directiva O.I. 85/432), si es realitzen a temps parcial, amb una dedicació total de 840 hores.

En l’aspecte docent, les Pràctiques Tutelades es configuren com a pràctiques curriculars integrades en el Pla d'Estudis de Farmàcia, orientades a afavorir l'adquisició de competències específiques i transversals dels estudiants per a l'exercici d'activitats professionals, que facilitin la seva empleabilitat i  fomentin la seva capacitat d’emprenedoria. Per aquest fí, els professors, tutors i estudiants disposen d'eines (manual d'estades, campus virtual, etc..) que recullen les activitats formatives a desenvolupar, basades en "l'aprenentatge en l'acció", dels coneixements, habilitats i actituds, i que des d'una perspectiva global de la professió, permetran a l'estudiant adquirir una competència professional òptima en el vessant assistencial.

Comparteix-ho: