Detall novetats

Resolució del rector per la qual es disposen directrius relacionades amb les proves d’avaluació final no presencial

Notícia | 07-05-2020

A més de les diferents pautes, indicacions i recomanacions recollides en documents i acords anteriors, i davant la necessitat d’insistir en determinats aspectes per evitar disfuncions en el moment de fer les proves d’avaluació final no presencial amb les màximes garanties per al professorat i l’alumnat, el rector ha resolt acordar una sèrie de directrius en atenció a la diversitat de situacions personals de l’alumnat, així com a les limitacions que afecten les proves no presencials i, fonamentalment, el seu enregistrament.

El document recomana flexibilitat i comunicació entre professorat i alumnat en la preparació de les proves, així com evitar un alt nivell de sincronia i vigilància. També remarca l’obligació de garantir el dret fonamental a la protecció de dades personals en la identificació acreditativa de l’alumnat i l’enregistrament de la prova, per tal de garantir-ne el desenvolupament adequat i l’exercici del dret de revisió de l’avaluació. Finalment, també es preveuen els protocols d’actuació davant possibles incidències de caràcter tècnic durant les proves, i aspectes relacionats amb els procediments de revisió d’exàmens, requeriments de l’alumnat amb necessitats específiques o els que es derivin de la situació de crisi sanitària.