Direcció i tutoria de la tesi doctoral

El director i el tutor són assignats per la Comissió Acadèmica del Programa durant el procés d’admissió de l’estudiant al programa de doctorat i han de complir els requisits establerts per la Normativa de Doctorat de la UB.

El tutor de la tesi  és el responsable de vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió acadèmica del programa .

El director de la tesi és el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació i de l’impacte i novetat de la tesi en el seu camp, de la guia en la planificació i de l’adequació, si escau, a altres projectes i activitats pels quals s’interessi el doctorand.

La Comissió Acadèmica del programa pot assignar dos directors de tesi en règim de codirecció. També podrà assignar-se un tercer director, com a màxim en el segon curs acadèmic del doctorand/a , sota els criteris establerts per la Normativa de Doctorat de la UB.

Al llarg dels estudis, sempre que hi hagi causes justificades, pot ser necessari un canvi en la direcció o en la tutoria de la tesi.  

Aquest canvi el pot acordar la Comissió Acadèmica del programa en qualsevol moment del procés d’acord amb els criteris i el procediment regulats a la Normativa de Doctorat de la UB.

Si el doctorand/a vol sol·licitar aquest canvi, ha de presentant una sol·licitud, a través de la Secretaria de la Facultat adjuntant un Document de compromís signat per tots els implicats i raonant els motius d’aquesta sol·licitud. En el cas que la sol·licitud de canvi obtingui l’acord favorable de la Comissió acadèmica del programa, el nou document substituirà l’anterior.