Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M0W03

A part de la documentació general que s’ha de presentar per a ser admès a tots els màsters, caldrà que l’estudiant presenti els següents documents a la Secretaria de la Facultat de Filologia:

  • Còpia compulsada del títol dels estudis que donen accés al màster.
  • Còpia compulsada de l’expedient acadèmic.
  • Currículum Vitae.
  • Carta d’interès, en la qual el futur estudiant ha de fer constar les seves motivacions per fer aquest màster i els seus interessos per la lingüística aplicada.
  • Certificat d’anglès corresponent al nivell C1 segons el CEFR.