Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M2403

El dossier del candidat inclou:

  • Un currículum .
  • Una carta de presentació indicant els motius del seu interès pel programa i, si s’escau, una descripció justificada del projecte de recerca a desenvolupar.
  • Certificat de nivell d’idiomes estrangers.
  • Certificat del nivell de llengua espanyola (per als alumnes d'origen estranger)

Si fos necessari establir uns criteris de selecció d’acord amb els requisits d’acceptació:

  1. Currículum amb l’expedient acadèmic de l’estudiant. (75 %)
  2. Certificat del nivell de coneixement de llengües estrangeres per garantir l’accés a les fonts de coneixement en altres llengües relacionades amb la cultura espanyola i hispanoamericana. (10 %)
  3. Certificat d’haver cursat a la carrera (Grau, Llicenciatura...) assignatures vinculades amb la literatura. (10 %)
  4. Entrevista amb els candidats (si el coordinador o la comissió ho considera oportú). (5 %)

Per als alumnes d'origen estranger és imprescindible el certificat del nivell de llengua espanyola (B2).