Durada dels estudis de doctorat

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys, a temps complet a comptar des de la data de formalització de la primera matrícula als estudis, fins a la data de sol∙licitud a la Comissió Acadèmica del programa, per dipositar la tesi doctoral.

No obstant això, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar que els estudis de doctorat es facin a temps parcial. En aquest cas, els estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys a comptar des de la data de formalització de la primera matrícula als estudis, fins a la data de sol∙licitud a la Comissió Acadèmica del programa, per dipositar la tesi doctoral.

La matrícula de tutela acadèmica es formalitzarà per cada curs acadèmic, independentment de la data de la primera matrícula.

El doctorand o doctoranda pot sol∙licitar una sola vegada la modificació del règim de dedicació, abans que finalitzi el temps màxim de durada i no s’hagi autoritzat cap pròrroga, i sempre que ho justifiqui adequadament. Aquesta sol∙licitud s’ha de presentar i resoldre abans que s’iniciï el curs acadèmic, adjuntant-hi un nou document de compromís signat per tots el implicats en el treball d’investigació.

A efectes del que disposa la normativa respecte a la durada dels estudis, s’estableix la següent equivalència de canvi de règim de dedicació: 1 curs acadèmic a temps complet equival a 2 cursos acadèmics a temps parcial.

 

1. En el cas d’estudis a temps complet, si transcorregut el termini de tres anys no s’ha presentat la sol∙licitud d’autorització per dipositar la tesi, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga per un any més, que excepcionalment pot ampliar‐se un altre any addicional. Durada màxima del doctorat 5 anys =3+1+1.

2. En el cas d’estudis a temps parcial, la pròrroga pot autoritzar‐se per dos anys més, que, excepcionalment, pot ampliar‐se un altre any addicional. Durada màxima del doctorat 8 anys=5+2+1.

En cas de malaltia o situacions assimilables legalment, els doctorands hauran de comunicar la baixa temporal en els estudis a la Comissió Acadèmica del programa. Ho faran a través de la Secretaria de la Facultat, mitjançant el formulari, acompanyat d’informe mèdic expedit pel Servei Català de la Salut, o de l’organisme equivalent. El període de baixa per malaltia quedarà acreditat en el seu expedient i descomptarà del còmput de permanència establert per la normativa.

Per motius personals, els doctorands podran sol·licitar la baixa temporal en els seus estudis per un termini màxim d’un curs acadèmic, ampliable per un curs més. El tràmit (també el corresponent a la possible pròrroga) es farà a través de la Secretaria de la Facultat, mitjançant aquest formulari. La sol·licitud es presentarà abans que comenci el període per al qual es demana la baixa i, si és per a tot el curs acadèmic, abans de formalitzar la matrícula. El període de baixa quedarà acreditat en el seu expedient i descomptarà del còmput de permanència establert per la normativa.

Durant els períodes de la pròrroga excepcional dels estudis no es podran autoritzar baixes per motius personals, llevat de l’acreditació de causes greus i excepcionals apreciades per la Comissió Acadèmica del programa.

La baixa definitiva impossibilita al doctorand a continuar en el programa on estava matriculat o i comporta el tancament del seu expedient. El doctorand no podrà sol∙licitar l’admissió en el mateix programa fins que hagin transcorregut un mínim de tres cursos acadèmics. No obstant això, el doctorand pot sol∙licitar l’accés i l’admissió per al curs següent en un altre programa de doctorat de la Universitat de Barcelona.

 

Són causes de baixa definitiva en el programa:

  • La comunicació del doctorand d’abandonament definitiu del programa.
  • L’extinció dels terminis de permanència als estudis i, si escau, les pròrrogues corresponents.
  • La denegació de les pròrrogues demanades, d’acord amb el que s’estableix a l’article 26 d’aquesta normativa.
  • Un curs acadèmic sense haver‐se matriculat en el programa de doctorat ni haver sol∙licitat la baixa temporal.
  • Quan no s’hagi sol∙licitat l’acceptació del pla de recerca en el termini establert.
  • Quan el pla de recerca no hagi estat acceptat per la Comissió Acadèmica, d’acord amb el que s’estableix en els articles 33 i 34 d’aquesta Normativa.
  • Quan no s’hagin presentat, en el termini establert, els documents fixats per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat per dur a terme l’avaluació i seguiment anual del pla de recerca.
  • No haver superat els complements de formació en el primer curs acadèmic.

 

Comparteix-ho: