Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació i Indústries Culturals

Objectius i competències

Objectius

 • Fomentar la capacitat crítica, analítica i reflexiva en relació amb el fet comunicatiu amb un coneixement humanístic, artístic i tècnic de les formes, processos i tendències dels diferents tipus de comunicació (oral, escrita, visual, audiovisual i multimèdia).
 • Facilitar un coneixement bàsic i generalista dels principals esdeveniments i missatges que configuren el panorama actual dels mitjans de comunicació.
 • Proporcionar un coneixement exhaustiu dels processos i tècniques de creació i difusió de missatges en les seves diverses fases i de les interrelacions entre els subjectes de la comunicació.
 • Fer conèixer els conceptes i metodologies aplicables a les branques d'investigació de la comunicació i nous entorns tecnològics.
 • Capacitar per a una expressió clara i coherent en les llengües pròpies de la comunitat, i tenir coneixement d'altres idiomes, especialment de l'anglès, per comunicar-se en la seva professió.
 • El grau planteja una formació transversal en ciències socials, arts, humanitats i tecnologies de la comunicació.

Competències

Competències generals

 • Capacitat de treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú/ capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes/ capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat per formular judicis independents i articular arguments.
 • Estar familiaritzat amb el treball acadèmic, els seus models de rigor i els seus procediments habituals.
   

Competències específiques

 • Coneixement de la base teòrica que fonamenta la comunicació, com també del coneixement i habilitat en els mètodes i tècniques de recerca en comunicació.
 • Coneixement i habilitat en l'ús de les tecnologies de la comunicació als diferents entorns audiovisuals i multimèdia per a la seva aplicació en l'àmbit de la comunicació a les indústries culturals.
 • Capacitat i habilitat per a la ideació, planificació, realització i distribució de projectes creatius en el marc de les indústries culturals.
 • Capacitat per aplicar els coneixements i destreses adquirits a la titulació a situacions professionals reals, coneixent els hàbits laborals propis dels diferents entorns professionals.
Comparteix-ho: