Universitat de Barcelona

Grau de Comunicació i Indústries Culturals

Treball final de grau

L'alumne de grau ha de cursar i superar, en el darrers anys dels seus estudis, el Treball Final de Grau (TFG), que té caràcter obligatori.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials n'estableix l'obligatorietat i diu: «El trabajo de fin de Grado... deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título».

El TFG comporta la realització per part de l'estudiant i de manera individual d'un treball en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin les competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació.

Extraordinàriament, i quan la dificultat, complexitat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es pot fer en grup (màxim 3 estudiants); en aquests casos cal que el tutor elabori un breu informe justificatiu del treball i que rebi l'autorització del coordinador del TFG de l'ensenyament.

El TFG es pot dur a terme de manera simultània o bé consecutiva a la realització de pràctiques externes curriculars (obligatòries o optatives). En aquest cas, l'estudiant pot vincular ambdues assignatures.

Com a norma general, el TFG s'ha d'ajustar a algun dels tipus següents:

 • Estudi d'aprofundiment i/o síntesi a partir de la recerca de fonts bibliogràfiques (estat de la qüestió, revisió, síntesi, desenvolupament teòric i conceptual).
 • Assaig o treball on s'apliquin els coneixements i destreses adquirits.
 • Treball creatiu de caràcter professional vinculat, preferentment, a les pràctiques externes curriculars.

Les activitats formatives del TFG corresponen fonamentalment al treball autònom de l'estudiant.
El TFG està regulat per les Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de govern de 7 de juny de 2011 i per la Normativa de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Filologia, aprovada per la Comissió Acadèmica del Centre el dia 4 de juliol de 2014 i modificada el 25 de gener de 2019.

Segons determina aquesta normativa, "l'estudiant ha de redactar el TFG quan es troba en la fase final del pla d'estudis. El podrà fer en tenir matriculats tots els crèdits que li manquen per obtenir el títol".

Requisits de matrícula

L’assignatura “Treball Final de Grau” es pot matricular seleccionant-la en l’automatrícula en el bloc d’assignatures obligatòries de quart curs.  El requisit és que l’estudiant finalitzi els estudis de grau el curs en que matricula el TFG.  En aquest sentit, des de la Secretaria es revisaran les matrícules i expedients dels estudiants i, en aquells casos que es comprovi que no es compleix el requisit, es farà d’ofici una modificació de matrícula suprimint el TFG.

El TFG es realitza sota l'orientació d'un tutor de TFG, que ha d'actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

El tutor ha de ser professor, preferentment, amb docència vinculada al grau corresponent.

La tutoria d'un TFG s'estructura en un nombre establert de sessions presencials de grup i en una sèrie de sessions de tutoria individual. En tot cas, s'han de fer, com a mínim, tres sessions individuals i dues sessions col·lectives.

El professorat tutor orienta l'estudiant en relació amb:

 • Delimitació del tema.
 • Plantejament d'objectius.
 • Establiment del calendari d'elaboració del TFG.
 • Orientacions documentals i metodològiques.
 • Seguiment del desenvolupament del treball.
 • Obtenció de conclusions.
 • Pautes per a l'exposició oral i defensa del TFG.

En l'assignació o elecció de temes de TFG cal tenir present que, per tal que es puguin avaluar les competències assolides per l'estudiant, la temàtica escollida com a objecte d'estudi ha d'estar directament vinculada a les matèries que configuren el grau.

Per a l'elecció del tema del TFG, el tutor ha de facilitar una selecció de temes a l'estudiant o bé pot atendre les propostes de l'estudiant en aquest sentit. En qualsevol cas, l'elecció que faci l'estudiant ha de tenir el vistiplau del tutor.

L'avaluació del TFG és continuada. Atesa la naturalesa singular del TFG, en el qual s'han d'avaluar competències transversals, cosa que només es pot fer a través del seguiment i tutoria de l'estudiant, no hi ha possibilitat d'acollir-se a l'avaluació única.

Per aquest motiu, no és possible que l'estudiant pugui optar a la convocatòria extraordinària de final d'estudis. Solament s'hi podrà acollir si, tot assistint a les sessions col·lectives i individuals estipulades, no ha pogut presentar el TFG en les convocatòries de juny i de setembre del curs immediatament anterior a la data de matrícula de la convocatòria extraordinària

Els períodes d'avaluació del TFG s'ajusten al calendari d'avaluació establert per a cada curs acadèmic.

El pla docent de l'assignatura TFG inclou els criteris i les evidències que configuren el sistema d'avaluació i la ponderació de cadascuna. Les evidències són, com a mínim:

 • Les tutories individuals, on s'avaluen especialment les competències transversals següents:
  1. Capacitat de crítica i autocrítica;
  2. Capacitat creativa en la presa de decisions;
  3. Capacitat per organitzar i planificar el treball;
  4. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat;
  5. Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar la informació bibliogràfica.
 • La memòria escrita. El tutor avalua el rigor i la qualitat del contingut del treball i la qualitat formal del treball escrit (correcció ortogràfica i gramatical, estructura del discurs i ús pertinent del lèxic).
 • La defensa oral del treball. Un tribunal avalua especialment la capacitat comunicativa oral, és a dir, la correcció en l'expressió i la capacitat de comunicació i debat de l'estudiant.

És requisit indispensable que l'estudiant aprovi la memòria escrita per poder superar l'assignatura.

Els requisits i característiques formals i de contingut de la memòria escrita s'inclouen al pla docent corresponent de l'assignatura de cada titulació.

Per poder dur a terme la reavaluació del TFG és requisit que l'estudiant hagi fet les tutories individuals i la presentació oral dins del període de l'avaluació continuada.

 

L'avaluació del TFG dels graus de Filologia segueix un sistema de rúbriques tal com s'indica al document adjunt.

Comparteix-ho: