Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació i Indústries Culturals

Treball final de grau

L'alumne de grau ha de cursar i superar, en el darrers anys dels seus estudis, el Treball Final de Grau (TFG), que té caràcter obligatori.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials n'estableix l'obligatorietat i diu: «El trabajo de fin de Grado... deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título».

El TFG comporta la realització per part de l'estudiant i de manera individual d'un treball en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin les competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació.

Extraordinàriament, i quan la dificultat, complexitat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es pot fer en grup (màxim 3 estudiants); en aquests casos cal que el tutor elabori un breu informe justificatiu del treball i que rebi l'autorització del coordinador del TFG de l'ensenyament.

El TFG es pot dur a terme de manera simultània o bé consecutiva a la realització de pràctiques externes curriculars (obligatòries o optatives). En aquest cas, l'estudiant pot vincular ambdues assignatures.

Com a norma general, el TFG s'ha d'ajustar a algun dels tipus següents:

  • Estudi d'aprofundiment i/o síntesi a partir de la recerca de fonts bibliogràfiques (estat de la qüestió, revisió, síntesi, desenvolupament teòric i conceptual).
  • Assaig o treball on s'apliquin els coneixements i destreses adquirits.
  • Treball creatiu de caràcter professional vinculat, preferentment, a les pràctiques externes curriculars.

El TFG està regulat per la Normativa reguladora dels treballs finals de grau de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, aprovada per la Comissió Acadèmica de la Facultat el 3 de juny del 2024 i per la Comissió Acadèmica del Consell de Govern el 26 de juny de 2024.

Segons determina aquesta normativa, "l'estudiant ha de redactar el TFG quan es troba en la fase final del pla d'estudis. El podrà fer en tenir matriculats tots els crèdits que li manquen per obtenir el títol".

Requisits de matrícula

L’assignatura “Treball Final de Grau” es pot matricular seleccionant-la en l’automatrícula en el bloc d’assignatures obligatòries de quart curs.  El requisit és que l’estudiant finalitzi els estudis de grau el curs en que matricula el TFG.  En aquest sentit, des de la Secretaria es revisaran les matrícules i expedients dels estudiants i, en aquells casos que es comprovi que no es compleix el requisit, es farà d’ofici una modificació de matrícula suprimint el TFG.

El TFG es realitza sota l'orientació d'un tutor de TFG, que ha d'actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

El tutor ha de ser professor, preferentment, amb docència vinculada al grau corresponent.

La tutoria d'un TFG s'estructura en un nombre establert de sessions presencials de grup i en una sèrie de sessions de tutoria individual. En tot cas, s'han de fer, com a mínim, tres sessions individuals i dues sessions col·lectives.

El professorat tutor orienta l'estudiant en relació amb:

  • Delimitació del tema.
  • Plantejament d'objectius.
  • Establiment del calendari d'elaboració del TFG.
  • Orientacions documentals i metodològiques.
  • Seguiment del desenvolupament del treball.
  • Obtenció de conclusions.
  • Pautes per a l'exposició oral i defensa del TFG.

En l'assignació o elecció de temes de TFG cal tenir present que, per tal que es puguin avaluar les competències assolides per l'estudiant, la temàtica escollida com a objecte d'estudi ha d'estar directament vinculada a les matèries que configuren el grau.

Per a l'elecció del tema del TFG, el tutor ha de facilitar una selecció de temes a l'estudiant o bé pot atendre les propostes de l'estudiant en aquest sentit. En qualsevol cas, l'elecció que faci l'estudiant ha de tenir el vistiplau del tutor.

Comparteix-ho: