Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació i Indústries Culturals

Organització i metodologia docent

De manera general, les assignatures s'organitzen en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom. Les sessions presencials, que ocupen un terç del total d'hores de dedicació de l'assignatura, es poden dedicar a l'exposició per part del professor i el debat amb els estudiants sobre els continguts de la matèria i els problemes que planteja la seva concepció teòrica i la seva aplicació pràctica. Les activitats dirigides es poden utilitzar, així mateix, per al desenvolupament de les tasques que duen a terme els estudiants i per a la seva revisió.

El Pla Docent de les assignatures és l'instrument on es determinen els continguts fonamentals de les assignatures, així com també la metodologia i els sistemes d'avaluació. Amb tot, cal que els estudiants consultin els programes de les assignatures, penjats al campus virtual de cadascuna d’elles, en els quals es concreten tant els continguts com la metodologia i l’avaluació. La descripció que ara es fa de les metodologies docents que es desenvolupen en el grau, es trobarà més detallada en el Pla Docent i en el programa corresponent de cada assignatura:

 • Classes magistrals
 • Classes expositives
 • Conferències
 • Treball en grup
 • Treball escrit
 • Recerca d'informació
 • Exercicis pràctics
 • Activitats d'aplicació
 • Resolució de problemes
 • Elaboració de projectes
 • Simulació
 • Pràctiques externes
Comparteix-ho: