Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació i Indústries Culturals

Sistema d'avaluació

El sistema d’avaluació ordinari d’avaluació de les assignatures és l’avaluació continuada, que serveix tant per acreditar i valorar l’adquisició de les competències, alhora que esdevé un instrument de formació i d’aprenentatge.

La normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges incorpora les indicacions relatives al règim d'avaluació de les assignatures.

  • En el règim d’avaluació continuada es faran, al llarg del curs, un seguit d’activitats avaluables, les quals han de permetre d’acreditar l’adquisició dels coneixements teòrics o conceptuals de l’assignatura, com també, en un vessant pràctic, la capacitat de resoldre les activitats aplicades que se’n deriven. Les proves avaluables, com també la de caràcter global que es fa al final del curs, garanteixen l’assoliment dels objectius de l’assignatura que s’exposen en el pla docent, tant pel que fa als coneixements que cal adquirir com pel que fa a les competències que cal assolir i desenvolupar.
  • L’estudiant té la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa la normativa de la Universitat de Barcelona. L’estudiant ha de sol·licitar acollir-se en el sistema d’avaluació en els terminis que s’estableixin mitjançant el formulari d'avaluació única que disposa la Secretaria d’Estudiants. Els estudiants que no sol·licitin l’avaluació única, dins del termini establert, hauran de continuar en règim d’avaluació continuada.
  • El Pla Docent de cada assignatura conté tota la informació relativa al sistema d’avaluació.
Comparteix-ho: