Universitat de Barcelona

Grau en Comunicació i Indústries Culturals

Especificitats CIC

Característiques

El TFG del grau de Comunicació i Indústries Culturals té una càrrega de 12 crèdits, la qual cosa suposa 300 hores de treball per a l'estudiant. Les activitats formatives del TFG corresponen fonamentalment al treball autònom de l'estudiant i, per això, es distribueixen, en general, de la següent manera:

Activitats presencials (tutories): 25 Hores

Treball autònom: 275 Hores

TOTAL: 300 Hores (12 crèdits ECTS)

El grau de Comunicació i indústries culturals compta en el seu pla d'estudis amb unes Pràctiques externes obligatòries de 24 crèdits que es realitzen al llarg del 4t curs i suposen la immersió de l'estudiant en un entorn de treball real. Com que el TFG es porta a terme en el 2n semestre de 4t curs, mentre l'estudiant està realitzant aquestes pràctiques laborals, es recomana vincular ambdues matèries per tal de reforçar el lligam del grau amb la pràctica professional.

Per aquesta raó, es plantegen diferents tipologies de TFG:

 • Estudi d'aprofundiment i/o síntesi a partir de la recerca de fonts bibliogràfiques (estat de la qüestió, revisió, síntesi, desenvolupament teòric i conceptual).
 • Assaig o treball on s'apliquin els coneixements i destreses adquirits.
 • Projecte creatiu en diferents formats, de caràcter professional i vinculat a les Pràctiques externes.

 

Ara bé, tot i que el treball que s'ha de lliurar al final del semestre pot presentar-se en qualsevol format, en qualsevol cas, ha de contenir una memòria escrita on consti com a mínim:

-Un resum en català o espanyol i un abstract en anglès.

-Redacció escrita del plantejament, desenvolupament i conclusions del treball.

L'alumne rebrà l'orientació d'un tutor que serà, preferentment, un professor del grau de Comunicació i Indústries Culturals.

Per tal d'assignar un tutor que orienti l'estudiant en l'elaboració del seu TFG, se segueix el següent procediment:

 • En el moment de la matrícula, l'estudiant es matricula a l'únic grup de TFG que es programa en el grau.
 • Durant la segona quinzena de setembre i primera d'octubre la Comissió del TFG publica una relació de tutors amb els eixos temàtics sobre els quals versaran els TFG dels estudiants que tutela.
 • S'obreà un període de preinscripció on l'estudiant estableix una prelació en les opcions ofertes.
 • Un cop feta la preinscripció i recollides les propostes dels estudiants, la Comissió del TFG assigna a l'estudiant un tutor, d'acord amb els següents criteris:
  1. nota mitjana de l'expedient acadèmic en data de 30 juliol del curs anterior.

El procés d'elaboració del TFG per part de l'estudiant segueix un procés marcat per les dues sessions col·lectives que tenen caràcter obligatori, si bé el tutor pot programar-ne alguna més, si ho considera oportú.

D'aquesta manera, l'elaboració del TFG progressa amb la següent seqüència:

FASE INICIAL

1. Primera sessió col·lectiva. A l'inici del semestre la Comissió de TFG convoca una reunió amb els tutors i els estudiants. El Coordinador del TFG els comenta el pla docent de l'assignatura, els orienta sobre les característiques del treball, sobre les tutories individuals i col·lectives i sobre el sistema d'avaluació. Cadascun dels tutors facilita als estudiants que tutela una selecció concreta de temes.

2. El punt de partida per a l'elaboració del TFG se situa, com és evident, en la determinació del tema del treball, la qual cosa farà d'acord amb el tutor assignat i en un termini de temps determinat, que s'aconsella que sigui d'uns quinze dies.

3. A partir d'aquest moment, l'estudiant ha d'aprofundir en el tema escollit, establint els objectius de treball, la metodologia a seguir, la bibliografia bàsica i el seu pla d'acció. Mitjançant sessions individuals el tutor orienta els estudiants en el plantejament dels objectius, en les qüestions metodològiques i documentals i fa un seguiment del desenvolupament del treball.

FASE INTERMÈDIA

4. Segona sessió col·lectiva, que es duu a terme aproximadament un mes i mitjà abans de la finalització del TFG. L'estudiant realitza una presentació oral sobre el treball en curs davant de tutors del TFG i de la resta d'estudiants matriculats al TFG. La sessió és pública. L'objectiu fonamental d'aquesta sessió és supervisar els avanços en el desenvolupament del TFG, orientar l'estudiant amb les aportacions dels tutors, dels companys i dels tutors i avaluar la competència oral de l'estudiant , és a dir, la correcció en l'expressió i la capacitat de debat de l'estudiant.

FASE FINAL

5. A partir de la presentació oral, entesa com a work in progress del treball, l'estudiant se situa ja en la fase final del TFG. Mitjançant sessions individualitzades el tutor orienta l'estudiant en els problemes i dubtes referents a la conclusió del treball i en els aspectes relacionats amb la redacció i presentació de la memòria escrita.

6. A la fi del semestre, en el dia, hora i lloc fixat a principi de curs per la Comissió de TFG l'estudiant ha de lliurar:

 • Memòria escrita segons els criteris fixats al pla docent
 • Resum en català o espanyol.
 • Resum en anglès.
 • Si escau, projecte en un format audiovisual, gravat en CD o DVD, segons correspongui.
 • Lliurament al Campus Virtual de la memòria, els resums i, si escau, el projecte.
 • Declaració signada d'autoria (en paper)

7. L'estudiant que opti a la qualificació d'Excel·lent o MH haurà de presentar-se a una defensa pública i oral del TFG amb exposició gràfica (en format pòster) i/o audiovisual del TFG, exposat en espais de la Facultat habilitats per a aquesta finalitat.

Comparteix-ho: