Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Catalana

Objectius i competències

Objectius

El grau en Filologia Catalana de la UB forma professionals i investigadors altament qualificats en el terreny de la llengua i la literatura catalanes. Concretament, aquest grau proporciona coneixements experts, competències i habilitats en:

 • L’estructura de la llengua catalana i les seves varietats actuals i històriques.
 • La literatura catalana, els seus textos, corrents i autors principals.
 • La normativa i l'estàndard de la llengua i les seves bases teòriques.
 • Les aplicacions professionals de la llengua i la literatura catalanes.
 • La història de la literatura i la llengua catalanes.
 • La situació sociolingüística de la llengua catalana i les maneres d'intervenir-hi.

Competències

Competències generals

 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i en una tercera llengua, tot dominant-ne el llenguatge especialitzat/capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informació).
 • Capacitat de domini de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i capacitat de gestió de la informació.
 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica/capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb la resta de companys i de contribuir a un projecte comú/capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i multiculturals).

Competències específiques

 • Redactar textos en català adequats a un registre concret, ortogràficament i gramaticalment correctes, fent servir la terminologia específica de l’àmbit d’estudi.
 • Expressar-se oralment en català, amb correcció fonètica, fluïdesa i claredat, mitjançant un discurs ben estructurat, adequat al registre concret, gramaticalment correcte i fent servir la terminologia específica de cada àmbit d’estudi.
 • Demostrar que s'han adquirit els coneixements teòrics relacionats amb l'evolució històrica de la literatura catalana i la seva articulació en gèneres literaris.
 • Demostrar que s’han adquirit els coneixements teòrics relacionats amb la lingüística catalana normativa, descriptiva, aplicada i històrica. 
Comparteix-ho: