Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Catalana

Treball final de grau

L'alumne de grau ha de cursar i superar, en el darrer any dels seus estudis, el Treball Final de Grau (TFG), que té caràcter obligatori.

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials n'estableix l'obligatorietat i diu: «El trabajo de fin de Grado... deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título».

El TFG comporta la realització per part de l'estudiant i de manera individual d'un treball en què s'apliquin, s'integrin i es desenvolupin les competències (coneixements, destreses i actituds) adquirides al llarg de la titulació.

Extraordinàriament, i quan la dificultat, complexitat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es pot fer en grup (màxim 3 estudiants); en aquests casos cal que el tutor elabori un breu informe justificatiu del treball i que rebi l'autorització del coordinador del TFG de l'ensenyament.

El TFG es pot dur a terme de manera simultània o bé consecutiva a la realització de pràctiques externes curriculars (obligatòries o optatives). En aquest cas, l'estudiant pot vincular ambdues assignatures.

Com a norma general, el TFG s'ha d'ajustar a algun dels tipus següents:

 • Estudi d'aprofundiment i/o síntesi a partir de la recerca de fonts bibliogràfiques (estat de la qüestió, revisió, síntesi, desenvolupament teòric i conceptual).
 • Assaig o treball on s'apliquin els coneixements i destreses adquirits.
 • Treball creatiu de caràcter professional vinculat, preferentment, a les pràctiques externes curriculars.

Les activitats formatives del TFG corresponen fonamentalment al treball autònom de l'estudiant.
El TFG està regulat per les Normes generals reguladores dels treballs de fi de grau de la Universitat de Barcelona, aprovades pel Consell de govern de 7 de juny de 2011 i per la Normativa de Treball de Fi de Grau de la Facultat de Filologia i Comunicació, aprovada per la Comissió Acadèmica del Centre el dia 3 de febrer de 2023.

Segons determina aquesta normativa, "l'estudiant ha de redactar el TFG quan es troba en la fase final del pla d'estudis. El podrà fer en tenir matriculats tots els crèdits que li manquen per obtenir el títol".

Requisits de matrícula

L'estudiant pot matricular-se del TFG en la fase final del pla d'estudis, un cop superats 180 crèdits de la titulació i amb la condició d'haver-se matriculat de tots els crèdits per finalitzar el grau.

La matrícula del TFG es formalitzarà durant el període ordinari de matrícula de cada curs, en els dies establerts per la Secretaria de la Facultat. Prèviament, l'alumne haurà matriculat la resta de crèdits de la titulació i haurà sol·licitat autorització per matricular el TFG. La Secretaria comprovarà que reuneix els requisits acadèmics i autoritzarà l'alumne a matricular-lo.

El TFG es realitza sota l'orientació d'un tutor de TFG, que ha d'actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

El tutor ha de ser professor, preferentment, amb docència vinculada al grau corresponent.

La tutoria d'un TFG s'estructura en un nombre establert de sessions presencials de grup i en una sèrie de sessions de tutoria individual. En tot cas, s'han de fer, com a mínim, tres sessions individuals i dues sessions col·lectives.

El professorat tutor orienta l'estudiant en relació amb:

 • Delimitació del tema.
 • Plantejament d'objectius.
 • Establiment del calendari d'elaboració del TFG.
 • Orientacions documentals i metodològiques.
 • Seguiment del desenvolupament del treball.
 • Obtenció de conclusions.
 • Pautes per a l'exposició oral i defensa del TFG.

En l'assignació o elecció de temes de TFG cal tenir present que, per tal que es puguin avaluar les competències assolides per l'estudiant, la temàtica escollida com a objecte d'estudi ha d'estar directament vinculada a les matèries que configuren el grau.

Per a l'elecció del tema del TFG, el tutor ha de facilitar una selecció de temes a l'estudiant o bé pot atendre les propostes de l'estudiant en aquest sentit. En qualsevol cas, l'elecció que faci l'estudiant ha de tenir el vistiplau del tutor.

L'avaluació del TFG és continuada. Atesa la naturalesa singular del TFG, en el qual s'han d'avaluar competències transversals, cosa que només es pot fer a través del seguiment i tutoria de l'estudiant, no hi ha possibilitat d'acollir-se a l'avaluació única.

Per aquest motiu, no és possible que l'estudiant pugui optar a la convocatòria extraordinària de final d'estudis. Solament s'hi podrà acollir si, tot assistint a les sessions col·lectives i individuals estipulades, no ha pogut presentar el TFG en les convocatòries de juny i de setembre del curs immediatament anterior a la data de matrícula de la convocatòria extraordinària

Els períodes d'avaluació del TFG s'ajusten al calendari d'avaluació establert per a cada curs acadèmic.

El pla docent de l'assignatura TFG inclou els criteris i les evidències que configuren el sistema d'avaluació i la ponderació de cadascuna. Les evidències són, com a mínim:

 • Les tutories individuals, on s'avaluen especialment les competències transversals següents:
  1. Capacitat de crítica i autocrítica;
  2. Capacitat creativa en la presa de decisions;
  3. Capacitat per organitzar i planificar el treball;
  4. Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat;
  5. Capacitat per localitzar, avaluar críticament, utilitzar i sintetitzar la informació bibliogràfica.
 • La memòria escrita. El tutor avalua el rigor i la qualitat del contingut del treball i la qualitat formal del treball escrit (correcció ortogràfica i gramatical, estructura del discurs i ús pertinent del lèxic).
 • La defensa oral del treball. Un tribunal avalua especialment la capacitat comunicativa oral, és a dir, la correcció en l'expressió i la capacitat de comunicació i debat de l'estudiant.

És requisit indispensable que l'estudiant aprovi la memòria escrita per poder superar l'assignatura.

Els requisits i característiques formals i de contingut de la memòria escrita s'inclouen al pla docent corresponent de l'assignatura de cada titulació.

Per poder dur a terme la reavaluació del TFG és requisit que l'estudiant hagi fet les tutories individuals i la presentació oral dins del període de l'avaluació continuada.

L'avaluació del TFG dels graus de Filologia segueix un sistema de rúbriques tal com s'indica al document adjunt.

1. Assignació o elecció de tutor i eix temàtic 

Un cop fetes la matrícula i la sessió de presentació, i recollides les propostes dels estudiants, el coordinador de TFG de cada grau assignararà a cadascun un tutor. La distribució dels alumnes es farà, si escau, d'acord amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

 2. Elaboració del TFG 

L'elaboració del TFG per part de l'estudiant segueix un procés marcat per les dues sessions col·lectives que tenen caràcter obligatori, si bé el tutor pot programar-ne alguna més, si ho considera oportú.

D'aquesta manera, l'elaboració del TFG progressarà d'acord amb la seqüència següent:

 • FASE INICIAL
 1. Primera sessió (col·lectiva). A l'inici del semestre el tutor es reunirà amb els estudiants assignats, els comentarà el programa de l'assignatura, els informarà sobre les característiques del treball, sobre les tutories individuals i col·lectives i sobre el sistema d'avaluació. A més, els podrà facilitar una selecció de temes, dins de l'eix temàtic escollit, o bé atendrà les propostes de l'estudiant en aquest sentit.
 2. El punt de partida per a l'elaboració del TFG se situarà, com és evident, en la determinació del tema del treball, la qual cosa es farà d'acord amb el tutor assignat i en un termini de temps determinat, que s'aconsella que sigui d'uns quinze dies.
 3. A partir d'aquest moment, l'estudiant haurà d'aprofundir en el tema escollit, tot establint els objectius de treball, la metodologia, la bibliografia bàsica i el seu pla d'acció.

Mitjançant sessions individuals, el tutor orientarà els estudiants en el plantejament dels objectius, en les qüestions metodològiques i documentals i farà un seguiment del desenvolupament del treball.

 • FASE INTERMÈDIA

Segona sessió col·lectiva. Es durà a terme aproximadament un mes i mig abans de la finalització del TFG. L'estudiant farà una presentació oral del treball en curs davant el seu tutor i companys de grup. L'objectiu fonamental d'aquesta sessió serà supervisar els avanços en el desenvolupament del TFG, orientarà l'estudiant amb les aportacions del tutor i exercitarà les competències de capacitat comunicativa oral, és a dir, la correcció en l'expressió i la capacitat de debat de l'estudiant.

 • FASE FINAL

A partir de la presentació oral, l'estudiant se situarà ja en la fase final del TFG. Mitjançant sessions individualitzades, el tutor orientarà l'estudiant en els problemes i dubtes referents a la conclusió del treball i en els aspectes relacionats amb la redacció i presentació de la memòria escrita.

A la fi del semestre, en el dia, hora i lloc fixat a principi de curs l'estudiant haurà de lliurar:

 1. Memòria escrita, preferiblement a doble cara, segons els criteris indicats en el pla docent i en aquesta guia del TFG.
 2. Resum en català o espanyol.
 3. Resum en anglès o en la llengua de redacció de la memòria, si aquesta no és el català o l'espanyol.
 4. Lliurament de la memòria i els resums.
 5. Declaració signada d'autoria (en paper).

En un període aproximat de quinze dies l'estudiant farà la defensa del TFG davant d'un tribunal.

  3. Criteris formals de redacció de la memòria del TFG 

Extensió. L'extensió del TFG oscil·larà entre 42.000 i 63.000 caràcters amb espais aproximadament (equivalent a 20-30 pàgines de dimensions convencionals), més la bibliografia i, si escau, annexos.

Criteris d'estil. Estructura

 1. Coberta
 2. El tipus de lletra requerit és Times New Roman 12, interlineat 1 espai i mig, marges 2,54 cm x 2,54 cm (dimensions convencionals d'una pàgina de Word).
 3. Els treballs han d'anar acompanyats d'un resum en dues llengües (extensió no superior a les 150 paraules) i una llista de paraules clau (entre 3 i 5, en dues llengües).
 4. Per als aspectes formals, consulteu el full d'estil.
  4. Data de lliurament del TFG 

Convocatòria ordinària: els 3 darrers dies del període d'avaluació (14, 17 i 18 de juny de 2024)

Reavaluació: 2 al 5 de setembre de 2024

  5. Avaluació i defensa pública 

Un cop l'estudiant haurà lliurat el TFG, el tutor designarà la comissió que haurà d'avaluar la defensa pública del treball. Les diferents comissions avaluadores tenen un període màxim de quinze dies per fer-ne l'avaluació.

Cada comissió avaluadora estarà formada pel tutor i per altres dos doctors de l'ensenyament on es presenti el TFG.

L'acte d'avaluació consistirà en un acte públic en el qual l'estudiant exposarà els resultats del seu treball (15 minuts de durada) davant la comissió avaluadora. Aquesta comissió podrà fer els comentaris i/o preguntes que consideri pertinents, als quals haurà de respondre l'estudiant.

La qualificació del TFG serà el resultat de:

 1. valorar, per part del tutor, l'actitud de l'estudiant i l'evolució del treball en el procés d'elaboració (10%);
 2. valorar, per part del tutor, el contingut i la qualitat formal del treball (60%);
 3. valorar, per part del tribunal, la capacitat expositiva, de comunicació oral i de debat de l'estudiant (30%).

El procediment d'avaluació es durà a terme mitjançant unes rúbriques, que distingeixen aquests tres aspectes i alhora avaluen les competències transversals associades al TFG.

El tutor serà el responsable d'introduir les qualificacions del grup d'estudiants que tutela a l'acta.

  6. Els TFG presentats 

6.1. Publicació al repositori digital

Els Treballs Finals de Grau que han obtingut la qualificació excel·lent, si l'autor en dóna el consentiment, es publicaran al repositori digital de la Universitat de Barcelona.

Un TFG publicat al Dipòsit Digital de la UB té un identificador permanent d'objecte digital anomenat handle que és equivalent al DOI, i permet de citar el treball com a publicació.

L'estudiant el treball del qual haurà obtingut la qualificació d'excel·lent que desitgi publicar-lo ha de seguir el protocol següent:

 1. Els alumnes lliuren la versió digital del TFG el Treball als professors coordinadors.
 2. Els alumnes lliuren, digitalitzat, el document de Cessió de drets per a la publicació al coordinador.
 3. El coordinador emplena l'autorització per a la publicació dels treballs dels estudiants que ho sol·liciten i la digitalitza. (Aquesta autorització només ens cal quan la col·lecció de l'ensenyament on s'hagin de publicar els treballs no estigui creada al dipòsit).

 4. El coordinador tramet a la biblioteca (crailletres@ub.edu) la versió digital del TFG, el document de Cessió de drets i l'autorització per a la publicació.(només si la col·lecció no està creada).
 5. Al CRAI-Biblioteca, un cop es comprova que totes les dades siguin correctes, es publica el TFG.

6.2. Emmagatzemament dels TFG

Els coordinadors del TFG de grau de cada ensenyament són els encarregats de penjar al repositori digital que tenen assignat tots els TFG de cada curs acadèmic. En l'espai reservat per a aquesta funció hi han d'afegir també les rúbriques de cada estudiant i els resums de cadascun dels treballs. D'altra banda, han de fer constar en un Excel totes les informacions pertinents sobre els TFG de cada curs, de manera que es faran constar progressivament, per a cada ensenyament, el títol, l'autor, la qualificació, el tutor (o tutors) i les paraules clau de cada TFG.

Comparteix-ho: