Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Catalana

Organització i metodologia docent

De manera general, les assignatures s'organitzen en activitats presencials, activitats de treball dirigit i activitats de treball autònom. Les sessions presencials, que ocupen un terç del total d'hores de dedicació de l'assignatura, es poden dedicar a l'exposició per part del professor i el debat amb els estudiants sobre els continguts de la matèria i els problemes que planteja la seva concepció teòrica i la seva aplicació pràctica. Les activitats dirigides es poden utilitzar, així mateix, per al desenvolupament de les tasques que duen a terme els estudiants i per a la seva revisió.

El Pla Docent de les assignatures l’instrument amb què es determinen els continguts fonamentals de les assignatures, com també la metodologia i els sistemes d'avaluació. Amb tot, cal que els estudiants consultin els programes de les assignatures, penjats al campus virtual, en els qual es concreten tant els continguts com la metodologia i l’avaluació. La descripció de les metodologies docents que es desenvolupen en el grau es trobarà més detallada en el Pla Docent i en el programa corresponent de cada assignatura:

 • Classes magistrals
 • Classes expositives
 • Conferències
 • Treball en grup
 • Treball escrit
 • Recerca d'informació
 • Exercicis pràctics
 • Activitats d'aplicació
 • Resolució de problemes
 • Elaboració de projectes
 • Simulació
 • Pràctiques externes (amb caràcter optatiu)
Comparteix-ho: