Universitat de Barcelona

Grau en Filologia Clàssica

Pla d'acció tutorial

Descripció

El grau de Filologia Clàssica ofereix als estudiants de grau un servei de tutories que els ajudi a resoldre els dubtes i problemes que se’ls presentin al llarg dels seus estudis, al mateix temps que se’ls proporcionen orientacions per a la seva inserció professional.
Objectius

 1. Ajudar els estudiants, al començament dels estudis, a la seva integració en el món universitari.
 2. Incentivar el seu interès per les llengües i les literatures llatina i grega, i la cultura en general.
 3. Detectar i resoldre els problemes amb què es puguin trobar al llarg de la seva formació.
 4. Atendre els estudiants amb necessitats específiques.
 5. Mantenir informats els estudiants de les beques i ajuts de què disposen.
 6. Conèixer de manera directa, a través de les tutories, les necessitats dels estudiants.
 7. Orientar els estudiants, al final dels seus estudis de grau, amb vista als estudis posteriors i a la inserció en el món laboral.

1r curs: sessions col·lectives de presentació

Aprofitant la sessió informativa organitzada per la Facultat de Filologia i destinada als estudiants de Filologia Clàssica al mes de juliol, hi assisteix la coordinadora de l’equip de Tutories per tal d’orientar els estudiants en aspectes concrets del grau de cara a la matriculació, com ara:

 1. Donar la benvinguda als estudiants.
 2. Informar de l’estructura del grau.
 3. Explicar en què consisteix el servei de Tutories i el seu funcionament.

Posteriorment, un cop iniciades les classes, es fa una sessió inicial col·lectiva que té els objectius següents:

 1. Presentació del tutor que es farà càrrec dels estudiants de primer curs.
 2. Explicar com el tutor organitzarà el servei de Tutories del 1r curs.
 3. Informar-los sobre el funcionament de les Seccions de Filologia Llatina i Grega.
 4. Donar a conèixer els mitjans d’informació i comunicació que el Departament posa a la seva disposició.
 5. Encoratjar-los a fer ús del servei i ajudar-los a integrar-se a la Universitat.

1r curs – 4t curs

Posteriorment, un cop iniciades les classes, es divideixen els alumnes en tres grups i se'ls assignen els tutors respectius.

En el cas dels alumnes del 1r grup (alumnes de primer de nou ingrés), es fa una sessió inicial col·lectiva dels alumnes, que té els objectius següents:

 1. Presentació del tutor que es farà càrrec dels estudiants del grup.
 2. Explicar com el tutor organitzarà el servei de Tutories del grup.
 3. Informar-los sobre el funcionament de les Seccions de Filologia Llatina i Grega.
 4. Donar a conèixer els mitjans d'informació i comunicació que el Departament posa a la seva disposició.
 5. Encoratjar-los a fer ús del servei i ajudar-los a integrar-se a la Universitat.

En el cas dels estudiants de:

 • del 2n grup (alumnes de primer curs, però no de nou ingrés, i de segon curs), posats a càrrec d'un tutor,
 • del 3r grup (alumnes de tercer i quart curs), posats a càrrec d'un tutor,

Es fa una reunió inicial col·lectiva per cada grup a fi d'informar-los del tutor assignat i del funcionament de les tutories.

Posteriorment els estudiants no tan sols assisteixen a les reunions individuals convocades pels tutors respectius, sinó que també poden acudir al tutor sempre que ho necessitin davant de qualsevol problema relacionat amb els seus estudis. Poden posar-s'hi en contacte a través del correu electrònic o per telèfon.

2n i 3r curs

Al novembre es fa una sessió informativa sobre les beques de mobilitat nacional i internacional (Erasmus i Sicue), així com sobre les beques de col·laboració amb les Seccions de Filologia Llatina i Grega.

4t curs

A l’abril es fa una sessió informativa sobre:

 • Màsters, postgraus i programes de doctorat que ofereixen les Seccions i altres opcions acadèmiques posteriors al grau.
 • Possibles sortides professionals al món de l’empresa i l’ensenyament públic i privat.

Pla Marc d'Acció Tutorial per als graus de la Facultat de Filologia

Comparteix-ho: