Informació per a les empreses i institucions

Per tal d’afavorir el contacte entre l’alumnat i les empreses i amb l’objectiu de contribuir a l’adquisició de coneixements de l’estudiant dins l’àmbit laboral, els estudiants dels Grau de Comunicació i Indústries Culturals de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, han de cursar obligatòriament l’assignatura de pràctiques curriculars.  

Un cop arriba el moment en el qual s’ha de cursar l’assignatura de pràctiques, l’alumnat compta amb una sòlida formació en els diversos àmbits de la comunicació, la gestió cultural i la producció audiovisual, ja que es troba cursant l’últim any del seu itinerari formatiu. Aquest fet exigeix haver superat totes les assignatures obligatòries i, per tant, els alumnes ja hauran assumit les competències i aptituds necessàries per a desenvolupar una estada de pràctiques en una empresa de l’àmbit de la comunicació i les indústries culturals.  

Les Pràctiques Externes consisteixen en una estada de 660 hores en un centre col·laborador (empresa o institució, pública o privada) amb el qual la Facultat estableix un conveni de cooperació educativa. Les tasques que els estudiants han de dur a terme han d'ajustar-se a les competències que desenvolupen en l'ensenyament del Grau de Comunicació i Indústries Culturals, i també han d'estar supervisades per un tutor que l'empresa o institució assignarà a l'alumne.

En el període comprès entre finals de gener i principis d'abril les entitats han de comunicar la seva oferta de places de pràctiques externes curriculars per al curs vinent.

Per sol·licitar estudiants en pràctiques de la Facultat de Filologia i Comunicació és necessari estar registrat al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona, i enviar una o més ofertes, depenent del perfil acadèmic i del nombre d'estudiants en pràctiques que vulgueu acollir. Si la vostra entitat ja està donada d’alta, entreu directament amb el vostre codi d'usuari i contrasenya. Si no és així, haureu d’enregistrar les dades de la vostra entitat i, un cop confirmat el registre, haureu de tornar a la pàgina d’autenticació per accedir al GIPE i enviar la vostra oferta.

La publicació de l’oferta al GIPE, que és un servei gratuït, es farà efectiva un cop hagi estat validada per l'equip de Coordinació de pràctiques del Grau de Comunicació i Indústries Culturals.

Per a qualsevol consulta, podeu posar-vos en contacte amb equip de Coordinació de pràctiques del Grau de Comunicació i Indústries Culturals (fil-coord.prac.cic@ub.edu).

Durant el mes de maig els estudiants interessats poden consultar la relació i les característiques de les places ofertes per les entitats col·laboradores.

La selecció dels estudiants correspon a l'Equip de Coordinació de pràctiques, el qual assigna a l'estudiant una destinació tenint en compte el seu perfil acadèmic, el seu expedient, les seves preferències i la disponibilitat de places.

Un cop adjudicada la plaça, s’assigna un tutor acadèmic que farà el seguiment i la tutorització de l'estudiant.

La Facultat tramitarà un conveni de cooperació educativa amb l’entitat que acollirà l'estudiant. Aquest document es prorrogarà anualment si cap de les dues parts (Facultat i entitat col·laboradora) no manifesten la seva voluntat de cancel·lar l'acord. D'aquesta manera, el conveni és vàlid en cas que hi hagi futurs estudiants de pràctiques a l’entitat. Des de la Facultat es tramitarà el programa de pràctiques individual de l'alumne seleccionat.

Les pràctiques curriculars es duen a terme durant el curs acadèmic. De manera general, el període de pràctiques s'estableix de mitjans de setembre a finals de maig i cal que l'estudiant realitzi les 660 hores de pràctiques previstes en aquest període de temps.

Es requereix que l'estudiant tingui un tutor a l’entitat en què farà les pràctiques, el qual ha de supervisar i tutelar la seva estada.

La Facultat de Filologia i Comunicació designarà un tutor acadèmic per estudiant. Aquests tutors són professors de la Facultat que formen part de l'equip docent vinculat a l'assignatura "Pràctiques Externes".

En finalitzar l'estada de l'estudiant, el tutor de pràctiques de l'entitat valorarà el grau de satisfacció vers les pràctiques fetes mitjançant un document que rebrà de part de l'Equip de Coordinació de pràctiques.

Aquest informe formarà part de l'avaluació de l’alumne a l'assignatura “Pràctiques Externes”.


Guia per a tutors externs

De finals de gener a principis d'abril: les empreses i institucions col·laboradores han de comunicar la seva oferta de pràctiques.

Maig: un cop validades les ofertes, aquestes es faran públiques per als estudiants i s'obrirà un termini d’inscripció. Posteriorment es realitzarà la proposta d'assignació i publicació de les places a l'alumnat.

De finals de maig a principis de juny: un cop publicades les propostes d'assignació, les empreses que ho desitgen contacten amb els alumnes assignats per a realitzar una entrevista. Un cop feta, es publicarà la resolució al GIPE i s'obrirà un termini perquè els estudiants i les empreses acceptin formalment la plaça assignada o renunciïn a ella mitjançant la mateixa plataforma.

Model estàndard de conveni de cooperació educativa aprovat per la Universitat de Barcelona, publicat exclusivament a títol informatiu. La sol·licitud del conveni, versió adaptada del model estàndard, es realitzarà mitjançant el formulari corresponent del GIPE.

Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona

Comparteix-ho: