Universitat de Barcelona

Màster de Comunicació Especialitzada

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster de Comunicació Especialitzada és formar personal capacitat per organitzar i gestionar informació científica, social i cultural. L'especificitat principal d'aquest màster és harmonitzar, en una mateixa proposta, les capacitats i habilitats de tres àmbits de la comunicació:

 • Comunicació científica: formar professionals que dominin les claus de la transmissió del coneixement científic a la societat i siguin capaços de comunicar, gestionar i transferir les transformacions de la ciència.
 • Comunicació social: formar professionals que entenguin l'entorn socioeconòmic, polític i jurídic per generar, gestionar i transmetre coneixements i informació específica d'aquests àmbits.
 • Comunicació cultural: formar professionals que coneguin i dominin les pràctiques i els consums culturals del mercat global i siguin capaços de crear, gestionar i transmetre informació cultural.


L'objectiu més específic del màster consisteix a desenvolupar aquests coneixements partint de la complexitat que els caracteritza per tal que els llicenciats i graduats, d'una banda, augmentin les perspectives laborals (mitjançant els instruments professionals actualitzats i els mòduls d'especialització del màster) i, de l'altra, desenvolupin treballs de professionalització en l'àmbit científic, social o cultural.

Competències

Les competències generals del màster són les següents:
 • Respectar l'ètica i la integritat intel·lectual i aprendre a exposar i a debatre les opinions pròpies amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en avaluar els arguments propis i aliens.
 • Dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l'adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús de les tècniques d'exposició i de divulgació dels resultats obtinguts.
   
Les competències específiques del màster són les següents:
 • Tenir coneixements teòrics i pràctics sobre la comunicació especialitzada en els diferents gèneres, registres i formats de la comunicació.
 • Conèixer les habilitats i eines necessàries (anàlisi del discurs, tècniques de comunicació oral i escrita, etc.) pròpies de l'àmbit.
 • Dominar els conceptes específics d'àmbits professionals especialitzats i utilitzar amb rigor el llenguatge propi del dret, l'economia i les ciències.
 • Entendre les claus de la transmissió del coneixement especialitzat i ser capaç de comunicar, gestionar i transferir aquest coneixement a la societat.
 • Aplicar els coneixements i les destreses relacionats amb la comunicació científica, social o cultural a situacions professionals reals, i conèixer els hàbits laborals propis de diferents entorns professionals relacionats amb la comunicació científica, social o cultural.
 • Aplicar els coneixements teòrics, les tècniques metodològiques i les habilitats instrumentals adquirides al llarg del màster per generar coneixement en l'àmbit de la comunicació científica, social o cultural.
Comparteix-ho: