Universitat de Barcelona

Màster de Comunicació Especialitzada

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 22 de febrer al 15 de setembre de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els estudiants poden ser admesos al màster d'acord amb els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits establerts per la Universitat. En cas de necessitar criteris de selecció extra, la Comissió selecciona els candidats segons els paràmetres següents:

  • 1. Currículum i expedient acadèmic (50 %).
  • 2. Experiència professional o investigadora (20 %). En el cas dels alumnes que s'acaben de llicenciar o graduar, es valora un document de motivació que expliqui les aspiracions professionals o de recerca relacionades amb els objectius del màster.
  • 3. Nivell de coneixement de les llengües oficials (català i espanyol) que garanteixi el correcte seguiment del màster per part dels estudiants (com a mínim nivell inicial A2 i DELE C1, respectivament) (10 %).
  • 4. Acreditació del coneixement d'anglès d'acord amb els paràmetres europeus que s'estableixen per a la formació de màster, nivell B1 (10 %).
  • 5. Entrevista personal amb el candidat (10 %). Després d'avaluar la documentació presentada, la Comissió entrevista cadascun dels candidats, si cal.

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions del màster, constituïda pel coordinador i pels membres de la Comissió de Coordinació, duu a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol.licituds i la documentació rebuda i les resol el dia 15 de cada mes.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: