Universitat de Barcelona

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Objectius i competències

Objectius

El màster preveu aprofundir en els coneixements i les competències adquirides en el grau (l'antiga llicenciatura) proporcionant a l'estudiant les eines analítiques, crítiques i teòriques que li permetin reflexionar sobre els processos de construcció i representació d'identitats en un ampli ventall de tipus de text (literaris, cinematogràfics, teatrals, filosòfics, històrics, artístics) i de contextos culturals, principalment en l'àmbit de la (post)modernitat. Es fa un èmfasi especial en les qüestions de gènere, subjectivitat, classe i ètnia, i en la recepció i l'estudi de les relacions interculturals.
Dintre d'aquest marc general, el màster permet l'especialització -segons els interessos personals- en una de les dues especialitats que ofereix. Aquesta especialització constitueix el primer pas del procés d'iniciació a la recerca avançada, que és un objectiu primordial del màster i que pren una forma concreta en l'elaboració d'un treball de final de màster tutoritzat que ha de defensar-se públicament davant d'un tribunal. Cal destacar que el màster constitueix el període de formació del doctorat EEES amb Menció cap a l'Excel·lència Construcció i Representació d'Identitats Culturals (MEC:ME2011-0583).

Competències

Competències generals:
 • Comprendre i identificar conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d'identitats culturals.
 • Interpretar textos procedents d'èpoques o tradicions culturals diferents.
 • Desenvolupar la capacitat de reflexió: tenir consciència del propi pensament i reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l'àmbit dels estudis literaris i culturals.
 • Desenvolupar el pensament independent: tenir capacitat crítica i autocrítica, desenvolupar estratègies originals de resolució de problemes, generar idees noves, delimitar un objecte o camp d'estudi entorn a la construcció i representació d'identitats culturals.
 • Gestionar la informació: extraure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses utilitzant de manera efectiva biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d'informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la recerca en humanitats.
 • Dur a terme recerca bàsica i estar al dia de la recerca desenvolupada en l'àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.
 • Treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú, i col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.


Competències específiques:
 • Adquirir coneixements avançats en les diferents teories i metodologies de la interculturalitat, de la globalització, dels estudis postcolonials i de l'anàlisi de diferents tipus de textos.
 • Aprofundir en el coneixement de l'instrumental filològic necessari per analitzar textos complexos i dur a terme estudis comparatístics.
 • Discriminar i aplicar les teories i metodologies literàries, medials i culturals sobre la identitat (gènere, classe, sexualitat, ètnia, etc.)
 • Familiaritzar-se amb l'instrumental teòric i crític necessari per elaborar un discurs sobre la interculturalitat, l'alteritat i la globalització.
 • Interpretar textos i fonts primàries relacionades amb el gènere.
 • Analitzar els vincles entre la creació artística i la història contemporània, les institucions culturals i les tendències socials i polítiques, tenint en compte la colonització i la globalització.
Comparteix-ho: