Universitat de Barcelona

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Sistema d'avaluació

En general i com a opció preferent, s’aplica el sistema d’avaluació continuada, que implica l’elaboració i lliurament de tasques en diversos moments al llarg de tot el quadrimestre. Cada professor/a indica als estudiants les dates concretes de lliurament dels diversos treballs i tasques corresponents a la seva asignatura.

Els/les estudiants que, per motius fonamentats, no puguin seguir l’avaluació continuada, poden acollir-se a l’avaluació única tot sol·licitant-ho mitjançant la complimentació d’aquest formulari dins dels terminis establerts per la Facultat.

Comparteix-ho: