Universitat de Barcelona

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Accions de suport i d'orientació

Els membres de la Comissió de Coordinació del Màster proporcionen atenció personalitzada als estudiants, tant en la fase de preinscripció i matrícula, com al llarg de la durada dels seus estudis i en el moment de finalitzar-los, ja sigui de cara a la seva inserció laboral o bé a la continuïtat dels seus estudis dins del programa de doctorat “Construcció i representació d’identitats culturals” (Menció d’Excel.lència MEE2011-0583).

El Màster Oficial CRIC (Construcció i Representació d'Identitats Culturals) té establert un pla d’acció tutorial per donar suport i orientació a l’estudiant en totes les fases dels seus estudis.

Acciones de apoyo y orientación

Los miembros de la Comisión de Coordinación del Máster proporcionan atención personalizada a los estudiantes, tanto en la fase de preinscripción y matrícula, como a lo largo del período de estudios y en el momento de finalizarlos, ya sea de cara a su inserción laboral o bien a la continuidad de sus estudios en el programa de doctorado "Construcción y representación de identidades culturales" (Mención de Excelencia MEE2011-0583).

El Máster Oficial CRIC (Construcción y Representación de Identidades Culturales) tiene establecido un plan de acción tutorial para dar apoyo y orientación al estudiante en todas las fases de sus estudios.

Comparteix-ho: