Universitat de Barcelona

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil preferent d'accés al màster és el dels llicenciats o graduats en estudis filològics i humanitats que vulguin aprofundir en l'anàlisi crítica i teòrica dels mecanismes de construcció i representació d'identitats culturals en un ampli ventall de textos i contextos, bàsicament centrats en l'àmbit del gènere i la interculturalitat.
Altres perfils d'accés recomanats són els dels estudiants que provenen d'altres àmbits de les ciències socials i de l'àmbit artístic (per exemple, Belles Arts o Art Dramàtic) i que comparteixen aquest interès fonamental per l'anàlisi crítica avançada dels processos de construcció i representació d'identitats en l'àmbit del gènere i la interculturalitat.
Als estudiants que vulguin cursar les assignatures que s'imparteixen en anglès se'ls exigeix un nivell mínim d'anglès equivalent al C1 del Marc europeu comú de referència.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster els candidats han de complir els requisits acadèmics següents:
 • Estar en possessió d'una (o més) de les titulacions preferents d'accés:
  • Grau en Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Francesos o Llengües i Literatures Modernes.
  • Llicenciatura en Filologia Alemanya, Filologia Anglesa, Filologia Àrab, Filologia Francesa, Filologia Gallega i Portuguesa o Filologia Italiana.
  • Grau o llicenciatura en altres filologies (Catalana, Clàssica, Hispànica o Romànica) o en Estudis Literaris.
  • Grau o llicenciatura en Humanitats.
  • Títol estranger equivalent a alguna d'aquestes titulacions.
 • Estar en possessió d'una (o més) de les titulacions d'accés recomanades:
  • Grau o llicenciatura en un àmbit de les humanitats i de les ciències socials: Antropologia, Ciències de la Informació, Comunicació Audiovisual, Filosofia, Història, Història de l'Art, Belles Arts, Art Dramàtic, Pedagogia, Sociologia o Traducció.
  • Grau o llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració, Dret o Ciències Econòmiques i Empresarials.
  • Títol estranger equivalent a alguna d'aquestes titulacions.
Comparteix-ho: