Universitat de Barcelona

Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals

Preinscripció

Calendari de preinscripció

De l'1 de març al 15 de setembre del 2023.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació, com a òrgan de selecció i admissió d'estudiants, estableix els procediments i criteris següents:
  • No es fan proves d'admissió, però hi ha un període de preinscripció que gestiona la Universitat de Barcelona a partir del qual la Comissió de Coordinació del màster avalua les sol·licituds.
  • Es valora l'adequació del candidat al perfil d'accés preferent en funció del currículum: es reserva per a aquest perfil un mínim del 80 % de les places. Els candidats se seleccionen en funció de l'expedient acadèmic (65 %), el currículum (25 %) i el coneixement d'idiomes (10 %).
  • Els candidats dels perfils recomanats també se seleccionen en funció de l'expedient acadèmic (65 %), el currículum (25 %) i el coneixement d'idiomes (10 %).
  • Per als candidats que vulguin cursar les assignatures en llengua anglesa, es requereix un nivell mínim d'anglès equivalent al C1 del Marc europeu comú de referència.

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions del màster, constituïda pel coordinador i els membres de la Comissió del màster, duu a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB.
La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol·licituds i la documentació rebuda i resol el dia 15 de cada mes.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: