Universitat de Barcelona

Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és formar investigadors especialitzats en les cultures antigues de la Mediterrània i el Pròxim Orient.

Competències

Competències generals


  • Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l'adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.

  • Capacitat d'elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel.lectual.

  • Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d'enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d'utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques


  • Conèixement i domini dels conceptes fonamentals de les cultures i llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient en l'antiguitat.

  • Capacitat d'accedir críticament als textos utilitzant les eines filològiques específiques de l'estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.

  • Capacitat per valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i materials i, així, interrelacionar els aspectes ideològics, socials, polítics, religiosos i culturals d'aquestes civilitzacions, i, a més, reconèixer la pervivència de la seva tradició literària i cultural a Occident.

Quant a les competències específiques de les especialitats, els estudiants de Filologia Clàssica seran capaços de generar coneixement sobre la cultura grecoromana a partir de textos en la seva forma original en grec i llatí i a través de l'ús de la metodologia i el raonament crític propis d'aquesta disciplina científica. Per la seva banda, els estudiants de Bíblia i Pròxim Orient Antic podran generar coneixement sobre les cultures de la regió mitjançant l'anàlisi dels testimonis en les diverses llengües (sumeri, llengües semites i indoeuropees) i l'aplicació de la metodologia específica de la Filologia Semítica i l'Assiriologia.

Comparteix-ho: