Universitat de Barcelona

Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

L'estudiant d'aquest màster ha de sentir interès per l'estudi de les cultures i les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient en l'antiguitat i per la seva recepció i continuïtat en època posterior. Ha de ser conscient que la clau d'accés a la interpretació de les cultures del món antic la donen el domini de les llengües antigues i l'estudi dels textos en la seva forma original i, en conseqüència, ha d'estar disposat a esmerçar els seus esforços a dominar aquestes llengües i a extreure alhora de les seves lectures la informació necessària per accedir, mitjançant la relació amb altres manifestacions culturals (religió, art, mitologia, ciència), a un coneixement global i profund del món antic. Convé també, d'altra banda, que comprengui des del principi la importància que té el coneixement d'aquest passat per al món actual a fi de poder utilitzar posteriorment els coneixements adquirits per a interpretar la realitat present. Són, per tant, molt recomanables per a l'accés estudis previs de filologia (especialment, clàssica i semítica), història, arqueologia, filosofia i teologia, amb formació especial en grec, llatí, hebreu i la història de les religions del Pròxim Orient antic.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions prèvies recomanades per a l'accés al màster són, en primer lloc, Filologia Clàssica (llicenciatura o grau) i Filologia Hebrea, Filologia Semítica (llicenciatura) o Estudis Àrabs i Hebreus (grau), i, a continuació, llicenciatura o grau en Lingüística, Història, Història Antiga i Arqueologia, Filosofia i Teologia.

Amb independència de l'especialitat triada, en el moment de sol.licitar l'admissió, tots els estudiants han d'acreditar, amb assignatures de la seva titulació universitària prèvia, que posseeixen coneixements suficients de grec (equivalents a deu crèdits ECTS), llatí (equivalents a deu crèdits ECTS), hebreu (equivalents a cinc crèdits ECTS) i història de les religions del Pròxim Orient antic (equivalents a cinc crèdits ECTS).

Si no els tenen, podran adquirir-los cursant durant el màster uns crèdits formatius, fins al nombre màxim de trenta, que seran fixats per la Comissió d'Admissions del Màster i consisteixen en: dues assignatures de grec (Introducció al Grec Clàssic I i II (deu crèdits ECTS)); dues assignatures de llatí (Introducció al Llatí Clàssic I i II (deu crèdits ECTS)); una assignatura d'hebreu (Hebreu Modern I) i una assignatura de religions del Pròxim Orient Antic (Religions del Pròxim Orient Antic).

Comparteix-ho: