Universitat de Barcelona

Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • Del 2 de març al 15 de setembre de 2020.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Sobre la base dels documents aportats pels candidats, la Comissió d'Admissions del màster valora les sol.licituds d'acord amb els criteris següents:

  • Llicenciatura o grau de les titulacions oficials d'accés: Filologia Clàssica, Filologia Hebrea, Filologia Semítica, Estudis Àrabs i Hebreus, Lingüística, Història, Història Antiga i Arqueologia, Filosofia i Teologia (50 %).
    Si no es té cap de les titulacions mencionades, es valoren com a mèrits (en un tant per cent variable segons cada cas) els coneixements suficients acreditats per un certificat universitari de grec, llatí, hebreu i d'història de les religions del Pròxim Orient antic.
  • Experiència acadèmica o professional en els camps d'estudi del màster (15 %).
  • Expedient acadèmic (15 %).
  • Carta de presentació (10 %).
  • Coneixement d'idiomes estrangers rellevants per a l'estudi de les ciències de l'antiguitat (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions del màster duu a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia.

El termini per a la presentació de sol.licituds via Internet s'obre al mes de febrer i es tanca el 15 de setembre de cada any. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol.licituds i la documentació rebuda, i les resol el dia 15 de cada mes.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: