Universitat de Barcelona

Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat

Treball final de màster

Característiques

El Treball Final de Màster (TFM) consisteix en la realització d’un projecte de recerca propi, que estigui integrat en les línies d’investigació dels grups i projectes vinculats al programa i el especialistes en la disciplina escollida. A través del TFM, l’estudiant integra i aplica les competències adquirides al llarg del màster, n’incorpora de noves relacionades específicament amb el TFM, i amplia i aprofundeix els coneixements adquirits en la resta d’assignatures del màster.

En el TFM l’estudiant pot presentar tant els resultats d’una recerca original com exposicions crítiques de resultats recents de recerca. Atesa la càrrega de crèdits del TFM (20 crèdits ECTS) i l’orientació de recerca del màster, per a molts estudiants, el TFM esdevé l’embrió de la seva futura tesi doctoral en el marc de la línia de recerca Cultures i llengües del món antic i la seva pervivència del Programa de Doctorat Estudis lingüístics, literaris i culturals de la Universitat de Barcelona.

El treball no pot haver estat presentat prèviament en cap altre màster de la UB o en qualsevol altra institució acadèmica.

El TFM ha de tenir les característiques pròpies d’un treball de recerca. Com a orientació, pel que fa a la seva extensió, es considera que hauria de tenir un nombre mínim de 50 pàgines, que pot variar en funció del criteri del director/a del treball. Quant a la seva estructura, es recomana que contingui una introducció, una exposició de l’estat de la qüestió i de la metodologia emprada, el desenvolupament del treball de recerca, unes conclusions, una bibliografia i, cas que sigui necessari, un apèndix documental i uns índexs.

El màster no fixa normes d’estil per a l’elaboració del TFM però exigeix coherència i rigor, especialment, en la forma de citar la bibliografia.

El tutor orienta, dirigeix i supervisa el treball de l’estudiant. Així, durant la seva elaboració, aporta guia i consell sobre qüestions teòriques, metodològiques i bibliogràfiques i respecte al format del treball. Posteriorment, corregeix la versió definitiva que li presenta l’estudiant i n’autoritza expressament la presentació.

Són els estudiants els que trien els tutors dels seus TFM i estableixen, en conseqüència, directament amb ells el tema de la seva investigació. En aquest procés el coordinador del màster aconsella i orienta els estudiants.

Quan es considera convenient per raons acadèmiques, la comissió del Màster autoritza la codirecció del TFM amb professors del mateix programa. Si la comissió coordinadora del màster ho autoritza, també pot ser tutor un especialista extern al programa.

L’estudiant presentarà el seu treball (4 exemplars impresos i enquadernats més 1 CD, signats amb l’autorització del director/a) a la Comissió del màster, la qual, després de consultar al departament responsable de la matèria del treball, nomenarà un tribunal de 3 membres que l’avaluarà en una sessió pública mitjançant aquestes rúbriques.

  • Normes generals reguladores dels treballs de final de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades per la Comissió acadèmica de Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i pel Consell de govern de 19 de juliol de 2011
  • Normativa de Treball de Final de màster universitari de la Facultat de Filologia, aprovada per la Comissió de Màsters Oficials i Postgraus Propis del Centre, el dia 21 de maig de 2012.

Comparteix-ho: