Universitat de Barcelona

Màster de Cultures Medievals

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és formar investigadors especialitzats en l'edat mitjana. L'interès i la rellevància científica de la proposta rauen en la transversalitat, ja que el màster pretén abastar la complexitat d'aquesta època des de les disciplines tradicionals, per aconseguir-ne una visió més completa i integrada.

Així, els objectius generals d'aprenentatge són:
 • Adquirir transversalment els coneixements sobre els diversos àmbits històric, geogràfic, lingüístic, literari, artístic i cultural que configuren l'època medieval.
 • Assolir les competències necessàries per moure's amb solvència en el marc dels arxius, els museus i les biblioteques especialitzades en l'època medieval.
 • Ser capaç d'escriure textos científics.
 • Introduir-se en la vida científica.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per demostrar coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
  CB10. Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Competències generals

 • Capacitat per desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos medievals, avaluar-ne adequadament la informació i interpretar-ne correctament el sentit.
 • Capacitat per respectar l’ètica i la integritat intel·lectual i per aprendre a exposar i a debatre les pròpies opinions amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en l’avaluació dels arguments propis i aliens.
 • Capacitat per dominar els procediments bàsics del treball intel·lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús també de les tècniques d’exposició i divulgació dels resultats que s’han obtingut (escriptura de recensions i treballs d’investigació, preparació de conferències i intervencions en debats).
 • Capacitat per treballar en equips que promoguin una recerca multidisciplinària i integradora dels elements comuns a diverses tradicions culturals.
 • Habilitat per reconèixer la presència d’elements dels estudis propis en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per a la interpretació de la realitat.


Competències específiques

 • Capacitat per conèixer en profunditat els conceptes teòrics i pràctics fonamentals dels àmbits històrics i literaris de la medievalística.
 • Capacitat per dominar els conceptes fonamentals de l’escriptura medieval, tant les estructures lingüístiques del llatí medieval com les diferents formes gràfiques que es desenvolupen en l’edat mitjana, i per transcriure i entendre textos i documents medievals originals.
 • Capacitat per valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i textuals per al coneixement dels períodes històrics i dels actors de les cultures medievals.
 • Capacitat per interrelacionar recíprocament els aspectes històrics, culturals, ideològics o estètics de la civilització medieval, per comprendre i integrar els elements culturals comuns a Europa.
 • Capacitat per situar en el context històric, literari, ideològic i estètic les diferents manifestacions, escrites o artístiques, per poder valorar-les en el conjunt de la tradició.
 • Capacitat per accedir críticament als textos i documents medievals des de diverses perspectives (històrica, literària, filosòfica o artística).
 • Capacitat per conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis sobre l’edat mitjana, els aspectes més problemàtics i les diferents metodologies, i per estar al dia dels coneixements exposats en l’àmbit de la comunitat científica internacional.
 • Capacitat per desenvolupar una investigació original, amb rigor crític i científic, aplicant-hi els coneixements i habilitats adquirits al màster.
Comparteix-ho: