Universitat de Barcelona

Màster de Cultures Medievals

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Llicenciats i graduats en Filologia, Filosofia, Història, Història de l'Art, Antropologia i Humanitats interessats a especialitzar-se en l'edat mitjana.
L'alumnat d'aquest màster ha de tenir interès per adquirir uns coneixements interdisciplinaris sobre l'edat mitjana, ja que aquest és un dels objectius que es plantegen en el màster.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

  • Ser graduat o llicenciat en Història, Història de l'Art, Filosofia, Filologia Romànica, Filologia Clàssica, Filologia Catalana, Filologia Hispànica, Estudis Literaris, Lingüística o Humanitats.
  • Ser llicenciat en Filologia Anglesa, Filologia Francesa, Filologia Gallega, Filologia Portuguesa, Filologia Hebrea, Filologia Semítica o Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
  • Ser graduat en Estudis Anglesos, Llengües i Literatures Modernes o Estudis Àrabs i Hebreus.
  • Tenir un títol diferent als que s'han esmentat però que comparteixi els objectius i les competències d'aquest màster.
Comparteix-ho: