Universitat de Barcelona

Màster de Cultures Medievals

Pla d'estudis

El màster de Cultures Medievals, de 90 crèdits, s'estructura en quatre matèries.
Matèria 1 instrumental i disciplinària, obligatòria, de 25 crèdits. En aquesta matèria l'estudiant obté coneixements teòrics i pràctics en les disciplines històrica i literària per poder situar les peculiaritats de l'edat mitjana europea en la realitat sociocultural, en la seva transformació i evolució. Igualment adquireix les habilitats necessàries per a les correctes lectura i comprensió dels documents i textos medievals.
Es cursen obligatòriament cinc assignatures de cinc crèdits cadascuna:

  • Escriptura i Cultura Escrita a l'Edat Mitjana
  • Les Societats Feudals Europees
  • Literatura Llatina Medieval
  • Literatura Romànica Medieval
  • Llatí Medieval
Matèria 2 disciplinària complementària, optativa, de 5 crèdits. Està destinada a reforçar la formació interdisciplinària. L'estudiant, d'acord amb els seus interessos de recerca i sota la supervisió i tutoria del coordinador del màster, que ha d'aprovar la proposta prèvia, ha de triar una assignatura de cinc crèdits entre una oferta de dues:
  • Filosofia Medieval
o bé
  • Història de l'Art Medieval.

Matèria 3 temàtica i científica, optativa, de 30 crèdits. Té com a objecte capacitar l'estudiant perquè adquireixi un coneixement exhaustiu de les línies de recerca i les propostes crítiques més rellevants en l'àmbit dels estudis medievals i hi pugui obrir noves vies de recerca. En aquesta matèria optativa l'estudiant tria sis assignatures de cinc crèdits d'una oferta de nou. La selecció de les assignatures optatives s'ha de fer d'acord amb els interessos de recerca de l'estudiant i sota la supervisió i tutoria del coordinador del màster, que ha d'aprovar la proposta abans de la matriculació.

Matèria Treball final del Màster, de 30 crèdits. Consisteix en l'elaboració d'un treball de recerca, integrat en les línies de recerca pròpies del programa i dirigit per algun professor doctor dels departaments implicats en la docència del màster. En el treball final de màster l'estudiant no només integra i aplica els coneixements teòrics, les tècniques metodològiques i les habilitats instrumentals que ha adquirit al llarg del màster sinó que genera coneixement sobre l'àmbit de la seva especialitat. Això significa una primera immersió en la recerca que ha de facilitar l'elaboració de la tesi doctoral. El treball es duu a terme durant segon curs del màster.

Pla d'estudis

Comparteix-ho: