Universitat de Barcelona

Màster de Cultures Medievals

Treball final de màster

Característiques

El Treball final de màster (TFM) és un projecte orientat a la recerca que compleix una funció clau dins del pla d’estudis del Màster. El TFM ha de demostrar la destresa investigadora de l’estudiant i la seva capacitat per treballar de forma independent. En el TFM l’estudiant integra i aplica les competències adquirides al llarg del màster, n’incorpora de noves relacionades específicament amb el TFM, i amplia i aprofundeix els coneixements adquirits en la resta d’assignatures del màster. El TFM constitueix també una oportunitat per entrar en contacte amb els grups i projectes d’investigació en què participa el professorat vinculat al màster. Així, el TFM consisteix en l’elaboració d’un treball de recerca que ha d’integrar-se en les línies de recerca dels Departaments implicats en el màster i és dirigit per un professor doctor d’aquests Departaments.

El TFM pot presentar tant els resultats d’una recerca original com exposicions crítiques de resultats recents de recerca. Donada la càrrega de crèdits del TFM (30 crèdits ECTS) i l’orientació de recerca del màster, el TFM suposa en molts casos l’embrió d’una futura tesi doctoral.

Guia TFM del màster Cultures medievals

El treball no pot haver estat presentat prèviament en cap altre màster de la UB o en qualsevol altra institució acadèmica.

El TFM ha de tenir les característiques pròpies d’un treball de recerca. Per tant, ha de tenir l’estructura apropiada que, a manera orientativa, pot ser: introducció, estat de la qüestió, metodologia, desenvolupament del treball de recerca, conclusions, apèndix documental i bibliografia.

Es considera que ha de tenir una extensió d’entre 150.000 i 200.000 caràcters aproximadament, més la bibliografia i, si és pertinent, annexos. No obstant això, l’extensió pot variar en funció del criteri del director del treball.

El màster no fixa normes d’estil per a l’elaboració del TFM però exigeix coherència i rigor, especialment, en la forma de citar la bibliografia.

NORMATIVA UB

  • Normes generals reguladores dels treballs de final de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades per la Comissió acadèmica de Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i pel Consell de govern de 19 de juliol de 2011
  • Normativa de Treball de Final de màster universitari de la Facultat de Filologia, aprovada per la Comissió de Màsters Oficials i Postgraus Propis del Centre, el dia 21 de maig de 2012.

El tutor orienta, dirigeix i supervisa el treball de l’estudiant. Així, aporta guia i consell sobre qüestions teòriques, metodològiques i bibliogràfiques i respecte al format del treball. Per tal que el tutor pugui garantir la qualitat del treball i donar el vist-i-plau per a la seva presentació, és necessari que l’estudiant segueixi els seus consells durant el procés d’elaboració del treball i l’hi presenti amb prou de temps com per poder hi incloure les modificacions necessàries.

Abans d’inici del curs acadèmic en què s’ha de desenvolupar el TFM, l’estudiant ja té assignat un tutor. En general, són els estudiants els que trien els tutors dels seusTFM i estableixen, en conseqüència, directament amb ells el tema de la seva investigació. En aquest procés el coordinador del màster aconsella i orienta els estudiants. A més, l’estudiant pot consultar el llistat orientatiu de possibles tutors (docents del màster i professors que ja han dirigit TFM anteriorment) amb les seves línies de recerca i projectes de recerca en què participa. Aquesta tria es va fent paulatinament en el segon semestre del curs acadèmic anterior de manera que al setembre els estudiants que matriculen el TFM ja tenen assignat un tutor.

En els casos en què es considera convenient per raons acadèmiques, es permet l’establiment d’una codirecció, ja sigui amb professors del mateix programa o amb externs. En efecte, la comissió del màster pot autoritzar que un TFM sigui dirigit i supervisat per més d’un tutor i igualment pot autoritzar que sigui tutor del TFM un doctor extern al màster, sempre que es comparteixi la tutoria amb un tutor de l’equip docent del màster.

Llistat de tutors

L’estudiant presenta el TFM en el mes de gener (matrícula a temps complet, G1) o al juny (matrícula a temps parcial G2). Els alumnes que optin per la primera convocatòria hauran de matricular el TFM al G1 i lliurar-lo el dia 15 de gener; els que optin per la segona convocatòria hauran de matricular-lo al G2 i lliurar-lo, el dia 15 de juny. 

En el cas de suspendre o no presentar el treball en la convocatòria ordinària, l’estudiant pot optar igualment a la reavaluació. En aquest cas, els estudiants de primera convocatòria hauran de lliurar el treball el dia 15 de juny i els de la segona convocatòria, el dia 10 de setembre.

Dates de lliurament del treball

  Convocatòria ordinària   Reavaluació
1a convocatòria (G1) 15 de gener   15 de juny
2a convocatòria (G2) 15 de juny   10 de setembre

En el cas que el dia fixat sigui festiu, el dia de lliurament del treball serà el següent dia laboral.

Cal lliurar una còpia del treball en paper a la secretaria del i penjar-ne una còpia digital a la tasca corresponent del Campus Virtual. Igualment cal penjar un resum del treball al Campus on consti clarament el títol i l’autor del TFM (màxim 4.000 caràcters).


Consulta el calendari de defenses del TFM del curs 2020-2021 (octubre de 2021)


Un cop l’estudiant ha lliurat el TFM, la Comissió del màster nomena la comissió avaluadora que ha de jutjar el treball en defensa públic. Atesa la diversitat de línies d’investigació que inclou el màster, es constitueixen tribunals específics per a cadascun dels TFM presentats, per tal que especialistes qualificats jutgin els resultats de la recerca dels candidats. En la mesura del possible, s’inclou entre aquests avaluadors un professor docent del màster i també una persona aliena al programa i/o a la pròpia UB, amb l’objectiu de proporcionar a l’avaluació l’aval d’un observador extern. Cada comissió avaluadora esta composta per tres doctors i el tutor no podrà formar part de la mateixa. Les diferents comissions avaluadores es reuneixen en el termini d’un mes a partir del lliurament del TFM.

La comissió coordinadora del màster nomena les comissions avaluadores dels TFM que es presentin en cadascuna de les convocatòries. També elabora un document en el qual s’indiquen el dia, l’hora i el lloc de celebració de les sessions d’avaluació.

Cada comissió avaluadora estarà composta per tres doctors i el tutor no podrà formar part de la mateixa. Cada comissió avaluadora estarà composada per tres professors doctors, dels quals, com a mínim dos hauran de ser professorat adscrit a algun dels departaments amb docència a l’ensenyament i, d’aquests, almenys un haurà de ser professor de l’edició corresponent del màster.

Abans de la defensa pública, el tutor envia al president de la comissió avaluadora un informe valoratiu del Treball Final de Màster en el qual es reflecteix la seva valoració pel que fa els aspectes tant formals com de contingut així com sobre el procés de realització i es fa constar expressament la seva autorització per a la defensa pública.

Les diferents comissions avaluadores es reuneixen durant la primera quinzena de febrer i la segona quinzena de juny de l’any corresponent. En el cas de la reavaluació de la segona convocatòria, les comissions es reuneixen durant la darrera setmana de setembre i la primera d’octubre

L’acte d’avaluació consisteix en un acte públic que i segueix el mateix protocol que les presentacions de tesis doctorals. Així, l’estudiant exposa els resultats de l’activitat investigadora (uns 20 minuts), davant la comissió avaluadora. La comissió avaluadora pot realitzar els comentaris i/o preguntes que consideri pertinents, als quals ha de respondre l’estudiant.

La nota final es desprèn tant del TFM presentat per l’estudiant com de la seva exposició davant la comissió avaluadora. Es té en compte, també, l’informe del tutor. Així, el tribunal valora, mitjançant unes rúbriques, els següents aspectes del TFM:

  • qualitat expositiva oral i capacitat de debat i defensa argumental (20 %)
  • qualitat formal del treball escrit (correcció, claredat i adequació als estàndards d’escriptura científica) (20 %)
  • qualitat científica del contingut del treball (coherència, rigor, originalitat i aportació) (60 %)

La nota final es comunica a cada estudiant com a clausura de la sessió pública.

Publicació al repositori digital

Els Treballs Finals de Màster que han obtingut la qualificació excel·lent, quan l’autor en dóna el consentiment, es publiquen a la col·lecció de Treballs Finals de Màster en Cultures Medievals del repositori digital de la Universitat de Barcelona.

Un TFM publicat al Dipòsit Digital de la UB té un identificador permanent d'objecte digital anomenat handle que és equivalent al DOI, i permet citar el treball com a publicació.
 

Comparteix-ho: