Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana

Treball final de màster

Característiques

El Treball Final de Màster (TFM) consisteix en un projecte final d’estudis en què l’estudiant ha de demostrar la destresa investigadora i la capacitat per treballar de manera independent. Aquest treball ha de tenir les característiques pròpies d’un treball de recerca, i no es pot haver presentat prèviament a cap altre màster de la UB ni a qualsevol altra institució acadèmica. Així mateix, el TFM suposa una oportunitat per entrar en contacte amb els grups i els projectes de recerca en què participa el professorat vinculat al Màster.

El tutor del TFM té la tasca de guiar l’estudiant davant dels problemes teòrics, metodològics i bibliogràfics que el treball susciti, com també en els aspectes formals. El tutor ha de revisar el treball, que no es pot sotmetre a la defensa pública sense que ho autoritzi. L’estudiant ha d’incloure en el TFM les correccions i les observacions que assenyali el tutor.

 

Estructura

El TFM ha d’incloure els apartats següents:

 • coberta (nom del màster, títol del treball, nom de l’autor/a, nom del tutor/a del treball, curs acadèmic)
 • índex
 • resum o abstract
 • introducció
 • estat de la qüestió
 • metodologia
 • cos del treball
 • conclusions
 • bibliografia

Extensió

Es considera que el TFM ha de tenir una extensió aproximada entre 150.000 i 200.000 caràcters o seixanta pàgines amb interlineat doble i amb lletra Times New Roman, cos 12. No obstant això, l’extensió pot variar en funció del criteri del director del treball. S’han de numerar les pàgines.

Organització del contingut

 1. El treball l’encapçala un resum o abstract d’aproximadament 300 paraules, amb interlineat simple, i clarament separat del text principal.
 2. El text principal del treball ha de començar amb una introducció en què s’exposen els arguments o idees centrals que l’autor pretén explorar i les qüestions que s’hi volen debatre.
 3. Al cos del treball s’han d’examinar aquestes idees i qüestions centrals en profunditat, recollint, seleccionant i valorant de manera crítica la informació que les demostra.
 4. Al final del treball, es fa una síntesi de les qüestions tractades i de les conclusions principals a què s’ha arribat.
 5. Els treballs han de tenir una línia argumental clara i ben definida.

Estil

No es pot lliurar el treball sense haver-ne revisat abans l’ortografia, la gramàtica i la sintaxi.

Normes de citació

El TFM ha de seguir les normes de citació estipulades per l’MLA o l’APA:
http://www.uah.es/biblioteca/ayuda_formacion/estilos_citas.html

Normativa

 • Normes generals reguladores dels treballs de final de màster universitari de la Universitat de Barcelona, aprovades per la Comissió acadèmica de Consell de Govern de 8 de juny de 2011 i pel Consell de govern de 19 de juliol de 2011.
 • Normativa de Treball de Final de màster universitari de la Facultat de Filologia i Comunicació, aprovada per la Comissió de Màsters Oficials i Postgraus Propis del Centre, el dia 21 de maig de 2012 i amb acord excepcional de 8 d'abril de 2022.

 

L’estudiant que estigui matriculat a temps complet pot presentar el TFM al juny (primera convocatòria) o al setembre (segona convocatòria). L’estudiant que estigui matriculat a temps parcial pot presentar-lo durant el febrer del curs següent (primera convocatòria) o al juny (segona convocatòria).

La comissió coordinadora del màster nomena els tribunals d’avaluació dels treballs de final de màster i elabora un document en què s’indiquen el dia, l’hora i el lloc en què es duen a terme les sessions d’avaluació, i l’ordre d’exposició dels estudiants. Les comissions avaluadores estan formades per tres doctors. El tutor del treball no en pot formar part.

Convocatòria de febrer

Els alumnes han de dipositar, a la secretaria de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació, el 25 de febrer, tres còpies en paper i una en CD del seu TFM.

El 1 de març tindrà lloc la defensa dels Treballs de Final de Màster.

Convocatòria de juny

Els alumnes han de dipositar, a la secretaria de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació, el 21 de juny, de 9 a 14 hores, tres còpies en paper i una en CD del seu TFM.

El 28 de juny a les 10 hores tindrà lloc la defensa dels Treballs de Final de Màster.

Convocatòria de setembre

Els alumnes han de dipositar, a la secretaria de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació, el 14 de setembre de 9 a 14 h, tres còpies en paper i una en CD del seu TFM.

El 21 de setembre tindrà lloc la defensa dels Treballs de Final de Màster.

Abans de la defensa pública, el tutor envia al president de la comissió avaluadora un informe valoratiu breu sobre el TFM en què fa constar expressament que n’autoritza la defensa pública.

L’acte d’avaluació consisteix en l’exposició dels resultats de l’activitat investigadora (aproximadament vint minuts), davant de la comissió avaluadora i en un acte públic. La comissió avaluadora pot fer els comentaris i les preguntes que consideri pertinents, i l’estudiant hi ha de respondre.

La nota final depèn tant del TFM presentat per l’estudiant com de l’exposició davant de la comissió avaluadora. També es té en compte l’informe del tutor.

En acabar la sessió pública es comunica als estudiants la nota final.

Comparteix-ho: