Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals (en procés de substitució)

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals és proporcionar coneixements gramaticals, sobre elaboració de materials, relacionats amb el desenvolupament i la recerca de recursos, de tipus cultural associats a l'espanyol com a llengua estrangera, vinculats amb els llenguatges i àmbits d'especialitat, etc. La visió professionalitzadora del màster permet que els estudiants que el cursin puguin desenvolupar la seva tasca en contextos laborals vinculats a l'espanyol com a llengua estrangera. Així mateix, aquests estudis doten l'estudiant dels coneixements teòrics i pràctics necessaris perquè, si ho prefereix, abordi amb rigor estudis de doctorat relacionats amb l'objecte d'estudi del màster.

La rellevància científica del màster rau en la transversalitat, ja que abasta la complexitat de l'estudi de l'espanyol com a llengua històrica. No es tracta, doncs, de dur a terme una descripció centrada exclusivament en la llengua entesa com a sistema fonològic, morfològic, sintàctic i lexicosemàntic, sinó que es dona cabuda a tots els aspectes pragmàtics i discursius que tenen un paper rellevant en el comportament de l'espanyol en diverses situacions comunicatives. A més, es tenen en compte tots els contextos d'ús de l'espanyol, des dels àmbits més col.loquials i conversacionals fins als lligats als llenguatges d'especialitat.

Competències

Resum de les competències generals

  • Avaluar la qualitat lingüística i comunicativa de textos produïts en espanyol, i interpretar-ne l'orientació ideològica i la intencionalitat comunicativa.

  • Desenvolupar habilitats de treball autònom, així com capacitats d'emprenedoria per aconseguir la immersió en la vida professional o acadèmica.


Resum de les competències específiques

  • Valorar la complexitat conceptual dels termes espanyol i llengua estrangera, i posar-la en relació amb els aprenents, qui són i com són (edats, circumstàncies personals, socials i culturals; necessitats, capacitats, expectatives i creences), per adequar la docència o l'ús especialitzat de la llengua espanyola a les necessitats de l'aula o dels destinataris.

  • Adquirir coneixements lingüístics profunds (descriptius i explicatius), pragmàtics i culturals sobre l'ús de la llengua espanyola en context, per planificar una docència sobre la llengua espanyola i en llengua espanyola en els àmbits de l'espanyol com a llengua estrangera i l'espanyol per a finalitats específiques.

  • Adquirir els coneixements específics i especialitzats sobre la variació lingüística i cultural existent en el món hispànic, de manera que l'estudiant assoleixi una àmplia competència en l'ús de l'espanyol.

  • Adquirir les estratègies necessàries per dissenyar materials destinats a la pràctica gramatical, pragmàtica i cultural.


Veure llistat complet de competències
Comparteix-ho: