Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Els candidats idonis per cursar el màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals són els llicenciats i graduats en Filologia Hispànica. A més, pot ser interessant per als estudiants 'espanyols o estrangers' d'altres filologies, lingüística, humanitats, ciències socials, psicologia o pedagogia.

Els nostres estudis són atractius per als llicenciats de qualsevol especialitat interessats per l'estudi de la llengua espanyola, pel coneixement de l'estructura lingüística i pel domini dels diferents contextos d'ús interpersonal i social. Així mateix, podria ser destinatari del màster qualsevol estudiant conscient de la importància del domini expert de l'espanyol com a habilitat rellevant.

En conseqüència, la Comissió Acadèmica del màster estudia cadascuna de les peticions i pot acceptar estudiants de procedències diferents a la idònia que presentin un interès especial i puguin acreditar experiència professional en un camp afí o haver fet activitats formatives de rellevància acreditada relacionades amb l'espanyol com a llengua estrangera.

És recomanable, a més, que els candidats disposin d'un nivell avançat de coneixement d'anglès (nivell B2) i és aconsellable que dominin alguna altra llengua estrangera.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Els estudis d'accés al màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals són els següents:

  • Llicenciatura i grau de Filologia Hispànica.
  • Llicenciatures i graus de Lingüística, Filologia Romànica, Estudis Anglesos, Llengües i Literatures Modernes, Estudis Àrabs i Arameus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Filologia Catalana o Filologia Clàssica.
  • Llicenciatures i graus d'Humanitats i de disciplines relacionades amb les ciències socials.
  • Altres titulacions, de títols diferents a les esmentades, que comparteixin objectius i competències.


El perfil idoni per cursar el màster és el de llicenciat o graduat en Filologia Hispànica. El màster permet, no obstant això, l'accés d'estudiants d'altres titulacions, ja que l'objectiu final és formar professionals competents en la llengua espanyola que apliquin els coneixements a diferents àmbits professionals.

La Comissió Acadèmica estableix un procés d'anivellament i homogeneïtzació dels estudis previs mitjançant la superació de complements formatius obligatori per a tots els estudiants que no procedeixin d'estudis filològics. Aquests complements formatius consisteixen en l'assignatura Conceptes Fonamentals de Lingüística Hispànica (de sis crèdits), que s'ha de cursar durant el primer semestre del màster.

S'estableix com a criteri d'admissió que els alumnes de procedència estrangera tinguin un nivell de domini avançat de la llengua espanyol (nivell C1-C2).
Comparteix-ho: