Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals

Preinscripció

Calendari de preinscripció

 • Del 2 de març al 15 de setembre de 2020.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació del màster té en compte els criteris següents, segons la ponderació que s'indica:

 • Llicenciatura o grau de Filologia Hispànica (40 %).
 • Llicenciatura o grau de Lingüística, Filologia Romànica, Estudis Anglesos, Llengües i Literatures Modernes, Estudis Àrabs i Arameus, Estudis Francesos, Estudis Literaris, Filologia Catalana o Filologia Clàssica (35 %).
 • Llicenciatura o grau d'Humanitats i de disciplines relacionades amb les ciències socials (30 %).
 • Per als alumnes d'origen estranger, domini de la llengua espanyola (nivell C1-C2) (20 %).
 • Avaluació de l'expedient acadèmic i del currículum del candidat (20 %).
 • Coneixement d'idiomes. Es considera imprescindible el domini de l'anglès (nivell B2); es valora també el coneixement tant d'altres idiomes que tradicionalment s'han estudiat al nostre país, com ara el francès, l'italià o l'alemany (nivell B1), com d'altres llengües, per exemple el xinès o el rus (nivell A2), pròpies de diferents llocs del món en què l'interès per l'estudi de l'espanyol ha augmentat considerablement (10 %).
 • Altra formació, interessos personals i motivació per cursar el programa (5 %).
 • Entrevista personal amb el candidat en cas que la Comissió de Coordinació ho consideri necessari (5 %).

Procediment de resolució

La Comissió Acadèmica del màster durà a terme el procés d’admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB.

El termini per presentar les sol·licituds per Internet s’obre al febrer i es tanca el 15 de setembre de cada any. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar la documentació rebuda i les sol·licituds, que resol cap al 15 de cada mes.

Els candidats acceptats al màster reben una notificació mitjançant el correu electrònic i també una carta expedida per la Secretaria de la Facultat de Filologia.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: