Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals (en procés de substitució)

Pla d'estudis

Per obtenir el títol de Màster en Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals, els estudiants han d'aprovar seixanta crèdits de docència presencial, dotze crèdits corresponents a les pràctiques externes i divuit crèdits del treball final de màster.

En concret, el màster consta dels mòduls següents:

1. Mòdul de Fonaments de l'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals, de quaranta-dos crèdits, compost per set assignatures obligatòries de sis crèdits cadascuna. S'han de cursar totes les assignatures.

2. Mòdul de Complements de l'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals, que consta de dotze assignatures optatives de tres crèdits cadascuna. S'han de cursar sis de les dotze assignatures.

3. Mòdul de pràctiques externes, equivalent a dotze crèdits, que aproxima l'estudiant a l'exercici de la professió. Es duu a terme en una empresa o institució directament relacionada amb el món de l'espanyol com a llengua estrangera.

4. Mòdul de treball final de màster, que consisteix a elaborar un treball el contingut del qual és una investigació sobre un tema relacionat amb les assignatures impartides en el màster i, per tant, amb les línies de recerca involucrades en aquests estudis.

Pla d'estudis

Comparteix-ho: