Universitat de Barcelona

Màster d'Espanyol com a Llengua Estrangera en Àmbits Professionals (en procés de substitució)

Treball final de màster

Característiques

El Treball Final de Màster (18 crèdits) consisteix en la realització d’una recerca tutelada sobre un tema relacionat amb l’ensenyament/aprenentatge de l’espanyol com a llengua estrangera, que respongui a alguns dels continguts impartits en les matèries pròpies del màster i en el qual l’alumne ha de demostrar un coneixement teòric avançat sobre els temes proposats i sobre mètodes de recerca aplicats a l’estudi de l’espanyol com a llengua estrangera. Aquest treball no es pot haver presentat prèviament en cap altre màster de la UB ni en cap altra institució acadèmica. El TFM constitueix, així mateix, una oportunitat per entrar en contacte amb els grups i projectes de recerca en els quals participa el professorat vinculat al màster.

El TFM s’ha de dur a terme sota la direcció i supervisió d’un tutor que ha de ser un docent del màster. El tutor és el responsable d’exposar a l’estudiant les característiques del treball, d’orientar-lo, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d’autoritzar la presentació del treball.

La Comissió Coordinadora del màster pot autoritzar que un treball sigui dirigit i supervisat per més d’un tutor. Excepcionalment, la Comissió Coordinadora del màster també pot autoritzar que el tutor del treball sigui un doctor extern al màster. En aquest cas, ha de compartir la tutoria amb un tutor de l’equip docent del màster.

Estructura

El TFM ha d’incloure els apartats següents:

 • coberta (nom del màster, títol del treball, nom de l’autor/a, nom del tutor del treball, curs acadèmic)
 • abstract (espanyol i anglès, 150 paraules). Paraules clau (màxim 3-5 paraules)
 • índex
 • introducció
 • marc teòric
 • objectius
 • metodologia
 • anàlisi de dades i resultats
 • conclusions
 • bibliografia
 • annexos
   

Extensió

El TFM ha de tenir una extensió entre 200.000 i 220.000 caràcters comptant espais  (100 pàgines aproximadament) en Times New Roman 12. En qualsevol cas, convé tenir present que l’extensió del treball pot variar segons el criteri del director del treball. Les pàgines han d’anar numerades.
 

Organització del contingut

El text principal ha de començar amb una introducció en què s’exposin els arguments o idees centrals que es pretenen explorar i les qüestions que es volen debatre en el treball.
El cos del treball ha d’examinar aquestes idees i qüestions centrals en profunditat: recollint, seleccionant i valorant críticament les proves existents.
Al final del treball, s’han de sintetitzar les qüestions tractades i les principals conclusions assolides.
Els treballs han de tenir una línia argumental clara i ben definida.
 

Estil

El treball no s’ha de presentar al tutor sense haver-ne revisat abans l’ortografia, la gramàtica i la sintaxi.
 

Normes de citació

El treball final de màster ha de seguir les normes de citació incloses a aquest full d’estil.

 

Normativa reguladora del treball final de màster de la Facultat

La matrícula del TFM es pot fer efectiva en els dos semestres del curs acadèmic.

Q1

Data màxima de dipòsit: 15 de gener de 2021

Defensa pública: 5 de febrer de 2021 (data provisional)

Reavaluació:

Data màxima de dipòsit dels treballs: 11 de juny de 2021

Defensa pública: 2 de juliol de 2021 (data provisional)

Q2

Data màxima de dipòsit dels treballs: 11 de juny de 2021

Defensa pública: 2 de juliol de 2021 (data provisional)

Reavaluació:

Data màxima de dipòsit dels treballs: 2 de setembre de 2021

Defensa pública: 17 de setembre de 2021 (data provisional).

Els estudiants hauran de realitzar un dipòsit digital del TFM. L’estudiant afegirà una còpia de la versió final del treball a la tasca creada amb aquesta finalitat al campus virtual de l'assignatura.

L'alumne haurà d'entregar al tutor la versió completa i definitiva del seu treball com a mínim un mes abans de les dates de dipòsit que s'han enumerat abans. En el cas de la reavaluació de setembre, l'alumne haurà d'entregar al tutor la versió completa i definitiva del seu treball abans del 15 de juliol de 2021. És convenient recordar que el professor no està obligat a revisar treballs durant el mes d'agost.

La Comissió Coordinadora del màster nomena les comissions avaluadores dels TFM que es presenten durant el curs acadèmic. També elabora un document en què s’indiquen el dia, l’hora i el lloc de la celebració de les sessions d’avaluació i l’ordre d’exposició dels estudiants. Aquest document es fa públic amb l’antelació necessària. Tanmateix, els alumnes afectats pel procés a cada convocatòria reben avís mitjançant un correu electrònic.

Cada comissió avaluadora està composta per tres professors del màster, o bé per dos professors del màster i un docent o professional d’una altra institució. El tutor del TFM en cap cas pot formar part d’aquesta comissió, tot i que emet un informe del treball i del procés de tutorització al qual tenen accés els membres de la comissió. Els doctors de més i de menys antiguitat, que siguin professors de la Universitat de Barcelona, actuen de president i secretari de la comissió avaluadora, respectivament.

L’acte d’avaluació consisteix en l’exposició del treball per part de l’estudiant (entre deu i vint minuts) davant la comissió avaluadora, que a continuació pot fer els comentaris o preguntes que consideri procedents, als quals ha de donar resposta l’estudiant. La nota final depèn tant del TFM com de la seva exposició davant la comissió avaluadora i es vertebra seguint els paràmetres descrits a la rúbrica d’avualuació pública d’aquest apartat.

Les notes dels treballs de recerca es comuniquen a cada estudiant com a cloenda de la sessió pública.

Comparteix-ho: