Universitat de Barcelona

Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Objectius i competències

Objectius

Els objectius generals del títol són formar investigadors especialitzats en els fenòmens relacionats amb l'adquisició de llengües i de la lingüística aplicada en general, que facin transferència dels resultats de la recerca a la pràctica docent, i que duguin a terme un projecte d'iniciació a la investigació en lingüística aplicada. Mitjançant aquest formació els estudiants podran aprofundir els coneixements en l'àmbit de la lingüística aplicada - especialment en el que fa referència a l'adquisició de llengües estrangeres, actualització dels coneixements relacionats amb les noves tecnologies aplicades a la recerca i l'aprenentatge de llengües - , actualitzar els coneixements i competències relacionats amb la nova situació lingüística en les escoles i la societat en general, i dur a terme una pràctica docent reflexiva.

Competències

Competències generals
 • Mostrar capacitat d'anàlisi del llenguatge en situacions comunicatives reals en contextos d'adquisició bilingüe i de llengües estrangeres, així com del discurs didàctic a l'aula d'idiomes.

 • Aplicar conceptes d'interllengua i transferència lingüística a l'anàlisi de dades lingüístiques.


Competències específiques
 • Identificar i valorar els principals fenòmens i factors relacionats amb l'adquisició de llengües tant des d'una perspectiva cognitiva com sociocultural, com ara el factor edat o les diferències individuals en l'aprenentatge.

 • Valorar la transferència i aplicació dels resultats de la investigació en el camp de la lingüística aplicada a la pràctica docent en l'àmbit de l'ensenyament de llengües estrangeres.

 • Identificar les principals tipologies d'estudis en el camp de l'adquisició de llengües i saber explicar i sintetitzar publicacions d'estudis empírics del camp de l'adquisició de llengües.

 • Actualitzar i aplicar coneixements relacionats amb les noves tecnologies a l'aprenentatge i ensenyament de llengües.

 • Identificar i descriure les característiques de situacions lingüístiques a les escoles i a la societat en general.

 • Avaluar críticament el disseny metodològic d'estudis empírics en lingüística aplicada.

 • Avaluar críticament mètodes i recursos per a l'aprenentatge de llengües.

 • Dissenyar, planificar i dur a terme un treball de recerca en lingüística aplicada.

 • Utilitzar eines bàsiques de recollida i anàlisi de dades lingüístiques així com el seu posterior tractament estadístic.

 • Saber explicar i sintetitzar de manera precisa i argumentada els continguts de les publicacions d'estudis empírics en el camp de l'adquisició o ensenyament de llengües.

 • Actualitzar i aplicar coneixements relacionats amb les noves tecnologies en el desenvolupament de la investigació quantitativa i qualitativa en el camp de la lingüística aplicada i l'adquisició de llengües.

 • Identificar els processos i mecanismes cognitius i contextuals essencials per entendre l'adquisició de vocabulari en segones llengües.

 • Identificar els processos i mecanismes cognitius i contextuals essencials per entendre l'adquisició de la fonologia de segones llengües.

 • Identificar els aspectes discursius i pragmàtics essencials per entendre la interacció lingüística en situacions comunicatives a l'aula d'aprenentatge de llengües i a fora.
Comparteix-ho: