Universitat de Barcelona

Màster de Lingüística Aplicada i Adquisició de Llengües en Contextos Multilingües

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

En especial llicenciats o graduats formats en l'àmbit de la lingüística o les llengües modernes que vulguin dedicar-se a la investigació en l'àmbit de la lingüística aplicada i l'adquisició de llengües, però també llicenciats i graduats en filologia o altres titulacions superiors vinculades a l'àmbit de la lingüística aplicada i l'adquisició de llengües, com ara llicenciats o graduats en lingüística, psicologia, traducció i interpretació, pedagogia, formació del professorat o altres titulacions equivalents que vulguin aplicar els resultats de la recerca en l'àmbit de la lingüística aplicada i l'adquisició de llengües a la seva activitat professional. També pot interessar altres llicenciats i graduats que vulguin desenvolupar-se professionalment en l'àmbit de l'adquisició de llengües, o que treballin en l'ensenyament de llengües i s'interessin per un major grau de coneixements teòrics i pràctics relacionats amb el seu àmbit professional.
Atès que la docència s'imparteix íntegrament en anglès, es recomana que els alumnes tinguin un bon coneixement de l'anglès que els permeti desenvolupar totes les tasques d'aprenentatge en anglès.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Es donarà preferència als llicenciats i llicenciades amb coneixements lingüístics o psicolingüístics, tot i que el programa resta obert a llicenciats superiors que no compleixen els requisits legals. Per a aquells llicenciats superiors que no tinguin una formació prèvia en l'àmbit de la lingüística o de la lingüística aplicada, la comissió d'admissió al màster podrà determinar la realització de complements de formació (10 crèdits). Amb aquest objectiu, el pla d'estudis del màster preveu uns complements formatius que s'anomenen Fonaments en Psicopedagogia i Lingüística. Aquests complements formatius consten de les assignatures: Adquisició de l'Anglès com a Segona Llengua I (5 crèdits) i Lingüística Aplicada (5 crèdits). Les titulacions d'accés que no requereixen complements formatius són les següents:

  • Llicenciatures o graus de qualsevol filologia-Llicenciatures o graus de lingüística, lingüística aplicada o psicolingüística
  • Llicenciatures o graus de llengües modernes
  • Llicenciatures o graus de traducció i interpretació
  • Llicenciatures o graus de magisteri amb especialitat en llengües estrangeres
  • Llicenciatures o graus de metodologia de l'ensenyament de llengües estrangeres


Els llicenciats o graduats d'altres titulacions de l'àmbit de les humanitats diferents de les esmentades meés amunt com ara llicenciats o graduats en pedagogia, humanitats o psicologia poden necessitar complements formatius segons l'especialitat, les assignatures que hagin cursat durant la llicenciatura o el grau, els cursos de formació en ensenyament de llengües estrangeres que hagin cursat, o la seva experiència en el camp de l'ensenyament de llengües estrangeres o de la lingüística aplicada.

Com a requisit d'admissió es requereix als candidats tenir un nivell C1 d'anglès, ja que el màster i tots els treballs es faran íntegrament en aquesta llengua. Aquest és un nivell equivalent al Certificate in Advanced English de la Universitat de Cambridge (CAE) o bé un nivell de TOEFL amb una puntuació total CBT superior a 220 punts.

Els candidats llicenciats o graduats en universitats angloparlants o que hagin fet Estudis Anglesos o un grau equivalent no necessiten presentar cap certificat de coneixements d’anglès.
Comparteix-ho: