Universitat de Barcelona

Màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Aquest màster va dirigit especialment als graduats en Estudis Literaris, Filologia, Humanitats, Història, Filosofia, i Llengües i Literatures Modernes o als llicenciats en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Tot i així, en termes generals, pot resultar d'interès per a qualsevol graduat o llicenciat de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, o titulats d'altres perfils que vulguin donar una orientació literària, crítica i comparatística a la seva formació.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El perfil principal dels alumnes del màster és el de graduats en Estudis Literaris o llicenciats en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Tanmateix, el perfil d'ingrés recomanat per accedir a aquest màster és més ampli, ja que s'adreça a tots aquells graduats o llicenciats en l'àmbit de les humanitats, principalment als formats en el camp específic de la literatura, però també als interessats en aspectes de la filosofia, la història i la història de l'art.
Comparteix-ho: