Model docent del primer semestre 2020-2021

Les conseqüències derivades de la crisi sanitària per la COVID-19 fan necessari l’establiment d’un model docent diferent de l’habitual que permeti el desplegament de la docència a la Facultat amb les màximes garanties sanitàries.

La Universitat de Barcelona és una universitat presencial i tots els ensenyaments oficials que s’imparteixen a la Facultat de Filologia i Comunicació estan verificats en modalitat presencial, però l'emergència sanitària provocada per la COVID19 farà que el curs 2020-2021 sigui un període excepcional on caldrà establir algunes mesures adaptatives que permetin el desplegament de la docència a la Facultat amb les màximes garanties sanitàries.

En aquest context, la Universitat de Barcelona ha establert un model de docència mixta per al primer semestre del curs com a combinació entre docència presencial i no presencial. A més, sobre la base dels recursos disponibles i de la naturalesa dels ensenyaments, la Facultat de Filologia i Comunicació estableix tipus de presencialitat diferent per als seus ensenyaments de grau i de màster i postgrau.

Els plans docents de les assignatures publicats abans de l’inici de curs contindran, com és habitual, les característiques de la docència i l’avaluació de cada matèria de manera que els estudiants els puguin consultar abans de la matrícula.

Les normatives acadèmiques que garanteixen els drets i deures dels diferents col·lectius presents a la universitat segueixen sent vigents, tot i l’excepcionalitat, de manera que caldrà garantir el seu compliment amb les adaptacions a la situació que siguin necessàries.

Aquest Model Docent, aprovat per la Comissió Acadèmica i la Comissió de Màsters de la Facultat de Filologia i Comunicació (juliol de 2020), s’adaptarà a possibles noves directrius de les autoritats sanitàries i educatives en funció de l’evolució de la pandèmia.

Docència als graus de Filologia: presencialitat parcial dels estudiants

L’inici de curs serà online per a tots els estudiants dels graus de Filologia. Els professors donaran les instruccions de presencialitat a cada grup durant aquestes primeres sessions i la informació estarà a disposició dels estudiants al Campus Virtual a partir del primer dia de classe.

Com a norma general, de segon a quart curs la presencialitat es concentrarà en dos períodes entre el 28/9-6/10 i el 14/12-22/12 i l’organització concreta serà específica per a cada grup/assignatura i quedarà establerta al començament del període lectiu.

En el cas del primer curs, el professorat impartirà les sessions presencialment, com és habitual, però amb la meitat/un terç (depenent del grup/assignatura) d’estudiants a l’aula i l’altra meitat/dos terços seguiran la classe en streaming des de casa (tots ells en sincronia). L’organització concreta serà específica per a cada grup/assignatura i quedarà establerta al començament del període lectiu.

En el cas que no sigui possible organitzar la docència d’aquesta manera per als estudiants de primer curs, la presencialitat es concentrarà en tres períodes entre el 7/10-19/10; 23/11-1/12 i 11/1-19/1, i l’organització concreta també serà específica per a cada grup/assignatura i es concretarà al començament del període lectiu.

Docència al grau de Comunicació i Indústries Culturals : presencialitat parcial dels estudiants

La sessió de presentació de totes les assignatures de Q1 serà online. Durant aquesta sessió s’explicarà i es facilitarà, via Campus Virtual, la informació i les instruccions requerides per al seu adequat seguiment.

En el cas del primer curs, el professorat impartirà totes les altres sessions presencialment, com és habitual, però amb la meitat d’estudiants a l’aula. L’altra meitat seguirà la classe en streaming, de manera sincrònica. L’organització concreta serà específica per a cada grup/assignatura i quedarà establerta al començament del període lectiu.

Les assignatures dels altres cursos, segons les característiques i els requeriments d’impartició, adoptaran o bé la modalitat de docència mixta aplicada a primer curs o bé la concentració de la presencialitat en dos períodes: entre el 28/9-6/10 i el 14/12-22/12. L’organització concreta serà especificada i establerta  per a cada grup o assignatura al començament del període lectiu.

Docència a màsters i postgraus: presencialitat total

En el cas de màsters i postgraus, donades les dimensions menors dels grups, s’assignaran aules amb capacitat suficient per encabir tots els estudiants matriculats amb les distàncies de seguretat necessàries.

Mesures extraordinàries de seguretat

S’estan elaborant protocols a la Facultat seguint el Pla de Contingència de la UB, les recomanacions de la resolució del PROCICAT, i es valoren en cada moment les recomanacions de les autoritats sanitàries. S’estableixen vies específiques per a la circulació de persones a la Facultat, als dos edificis, Josep Carner i Edifici Històric.

És obligatori l’ús de mascaretes en tot el recinte de la Facultat i mantenir una distància de seguretat entre les persones (dins dels espais de la Facultat, a l’entrar i sortir de classe i en general en tot moment), rentar-se les mans freqüentment i respectar les indicacions d’ús de serveis, ascensors etc. Es ventilaran els espais de docència tant com sigui possible.

Tota la comunitat universitària vetllarà perquè es compleixin aquestes mesures. Els models i les dades disponibles indiquen que existeix una alta probabilitat que persones infectades puguin, per desconeixement, accedir a la Facultat i només el manteniment estricte de les mesures de seguretat pot fer que els companys de classe no s’hagin de considerar contactes propers i que no sigui necessari confinar tot un grup.