Política i objectius de la qualitat

El 12 de febrer de 2010 la Junta de Facultat va aprobar un document de Política i objectius de qualitat on es fa constar el compromís del centre a utilizar tots els recursos tècnics, econòmics i humans a l'abast per complir les normatives legals i els requisits que afavoreixin la qualitat dels seus ensenyaments i serveis en el marc de la convergència cap a l'Espai Europeu d'Educació Superior. El compromís amb la qualitat que manifesta la Junta de Facultat es concreta en els objectius següents:

  • Proporcionar una formació orientada a l'excel·lència mitjançant una oferta acadèmica que estigui d'acord amb les necessitats de les nostres disciplines i amb les expectatives d'estudiants i professors, i de la societat en general.
  • Aconseguir un compromís permanent de millora continuada, aprofitant tots els recursos disponibles, tècnics, econòmics i humans, per a l'òptim desenvolupament de la tasca docent.
  • Establir mecanismes per a la detecció de problemes administratius, acadèmics i de gestió per tal de poder proposar les accions correctives i preventives necessàries.
  • Procurar que els procediments que s'estableixin s'adeqüin a la natura dels nostres ensenyaments i als objectius del nostre centre.
  • Fomentar la formació continuada del personal del centre.
  • Incentivar les mesures necessàries per optimitzar les condicions laborals del personal del centre.
  • Assegurar que tot el personal del centre tingui coneixement d'aquesta política pública de qualitat.
  • Vetllar per l'efectivitat del sistema d'assegurament intern de la qualitat, revisant-lo i actualitzant-lo en funció de les necessitats del centre.

 

En el mateix document, la Junta de Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del compliment dels requisits i de la millora continuada de l'eficiència del sistema d'assegurament intern de la qualitat, i que el revisi periòdicament per tal de mantenir-ne l'adequació contínua a les necessitats canviants.

En aquest sentit, el centre disposa del PEQ 10 , que té com a objectiu “establir la sistemàtica que s'ha de seguir per definir, aprovar, revisar i millorar la política i els objectius de qualitat del centre, seguint sempre l'orientació marcada per la política i els objectius de qualitat establerts per la UB”.

Comparteix-ho: