Qualitat

El compromís de la Facultat de Filologia i Comunicació amb l’assegurament de la qualitat dels seus ensenyaments s’inicia ja la dècada passada, quan va tenir lloc l’aprovació del document de la Política i objectius de Qualitat, el 12 de febrer de 2010, materialitzant així el compromís del centre amb el compliment dels màxims estàndards de qualitat mitjançant l’establiment de regles de funcionament intern i amb l’ús d’indicadors de qualitat, en línia amb els models d’avaluació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) i de les directrius de l’Agència de Polítiques de Qualitat de la Universitat de Barcelona (APQUB), en el marc de la confluència amb l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

El 2009, la Facultat obté el certificat del disseny del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat Universitària (SAIQU) per l’AQU Catalunya, dins del Programa AUDIT. Des d’aquell moment, els esforços de la Facultat se centren a implantar un sistema d’assegurament intern de la qualitat fonamentat principalment en:

  • La visió estratègica de la qualitat, vinculada a la política i compromisos de qualitat del centre, i desplegada a través del Pla Director de l’equip de govern de la facultat.
  • L’organització de la gestió de la qualitat basada en els processos específics de qualitat. Per això s’incorporen diferents eines de treball a través de les quals es facilita la tasca de gestió de les dades mitjançant l’ús d’indicadors:

- Es dissenya un mapa de processos i es desplega un catàleg dels principals processos relacionats amb la gestió de la qualitat i de la formació universitària, amb la descripció d’aquests processos específics de qualitat (PEQ).

- S’elabora un quadre de comandament, que inclou un conjunt de dades i d’indicadors que configuren el sistema per mesurar el grau de compliment dels processos que es duen a terme a la facultat.

Amb la implantació d’aquestes eines de seguiment i de control, el centre pot assegurar la rendició de comptes i la transparència, que es formalitzen amb la publicació de les memòries de verificació, de modificació, els informes de seguiment i d’acreditació, això és, els documents que resulten dels processos inclosos en el marc VSMA, i altres dades que afecten a la resta d’àmbits de la facultat, sotmesos tanmateix als processos de qualitat.

Per a procurar el bon funcionament del sistema d’assegurament intern de la qualitat del centre (SAIQU) és practica el control permanent i la revisió interna del mateix, a través de la Comissió de Qualitat del centre, òrgan encarregat de l’anàlisi, revisió i actualització de tots els processos de qualitat de la facultat, i que proposa, si escau, accions de millora per optimitzar-lo.

El SAIQU de la Facultat de Filologia i Comunicació s’estructura a partir dels següents àmbits i documentació: 

- Política i Compromisos de Qualitat

- Pla Director de la Facultat

- Manual de qualitat

- Processos Específics de Qualitat (PEQ) i mapa de processos

- Pla de Millora del centre

- Gestió de la documentació (Sharepoint de qualitat de la facultat)

- Quadre de comandament (amb els indicadors del Pla Director i dels PEQs)

- Informes de Revisió del SAIQU

Comparteix-ho: