Comissió d'Igualtat

La Comissió d’Igualtat del centre s’ha constituït conjuntament amb la Comissió de Geografia i Història

QUÈ FEM

 • Aplicació del Protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe i identitat de gènere i orientació sexual i altres conductes masclistes de la UB.
 • Accions de sensibilització sobre igualtat, sobretot de gènere i preferència sexual.
 • Desplegament, diagnosi i revisió del Pla d’Igualtat de la UB, en col·laboració amb altres centres.
 • Foment de la perspectiva de gènere en la docència i la recerca.
 • Participació en la Comissió d’Igualtat de la UB en coordinació amb altres centres i en comissions delegades.

 

QUI SOM I A ON US PODEU DIRIGIR?

 • Comissió d'Igualtat: igualtat.filosofia@ub.edu

 • Encarnación Díaz León (PDI, Filosofia, presidenta Filosofia)
 • Montserrat Crespín Perales (PDI, Filosofia)
 • Cristina Pairet Pérez (estudiant membre de la Junta de Facultat )

 • Visualitzar la igualtat entre dones i homes i sensibilitzar-ne.
 • Fomentar la perspectiva de gènere en la docència i la recerca.
 • Vetllar pel compliment en l’àmbit de la Facultat dels objectius establerts per la Comissió d'Igualtat de la Universitat de Barcelona.
 • Totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

 • Montserrat Crespín Perales (PDI, Filosofia)
 • Encarnación Díaz León (PDI membre de la Junta)
 • Cristina Pairet Pérez (estudiant membre de la Junta de Facultat)

El Consell de Govern del dia 13 de maig de 2022 va aprovar el nou Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, la detecció i l’actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual, i altres conductes masclistes, que actualitza el protocol aprovat el 13 de febrer de 2014. També s'ha elaborat una guia per la seva aplicació.

La Universitat de Barcelona, en el seu III Pla d’Igualtat, ha desplegat la perspectiva de gènere en l’àmbit de la docència a través de la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans docents i les assignatures de la UB

Els Serveis Lingüístics presenten els nous criteris per redactar textos igualitaris (tant en català com en castellà). Aquests criteris són fruit de l’acord entre diverses universitats catalanes i tenen per objectiu permetre una visibilització equitativa entre homes i dones en els textos institucionals. Els criteris, a més, segueixen els principis bàsics de l’Acord sobre l’ús no sexista de la llengua, document marc que assegura un consens sobre aquesta qüestió en l’administració pública. Hi trobareu estratègies diverses i alguns dels límits que cal tenir en compte a l’hora d’aplicar-les. També s’hi expliciten quins són els millors recursos segons el tipus de document.

Comparteix-ho: