En detall

I Premi de Recerca CEAT UB per a TFGs i TFMs relacionats amb els Estudis Australians

Avís | 01-07-2021

El Centre d’Estudis Australians i Transnacionals de la Universitat de Barcelona convoca la primera edició dels premis de recerca CEAT UB en Estudis Australians, que busca potenciar la recerca dins aquest àmbit entre estudiants de les universitats de la Xarxa Vives. S’estableixen dues categories: Premi al millor Treball de Fi de Grau (250 euros) i Premi al millor Treball de Fi de Màster (400 euros).

Les sol·licituds s'han de presentar enviant el formulari a la següent adreça de correu electrònic: premiceatub@gmail.com.
A més del formulari emplenat, les persones candidates hauran d’adjuntar la següent documentació:
i. El treball que opta al premi en un únic arxiu en format PDF.
ii. Resum, en anglès i català, del contingut del treball presentat (màxim 1500 paraules, Times New Roman 12, interlineat 1,5) indicant de manera clara els següents apartats: objectius del treball, metodologia i resultats.
iii. Fotocòpia del NIF/NIE, document acreditatiu d’identitat o passaport.
iv. Acreditació documental de la qualificació obtinguda. Només optaran al premi els treballs que hagin obtingut 8 o una nota superior.
v. Breu informe indicant la rellevància del treball signat pel tutor o tutora (250 paraules).

El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 al 15 d’octubre de 2021.

Bases


Comparteix-ho: