Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Objectius i competències

Objectius

El grau de Filosofia pretén que els estudiants assoleixin els objectius docents:

 • Assolir la capacitat per comprendre i avaluar críticament diferents idees referents a la naturalesa de la realitat, als valors i a la nostra experiència, i que tenen una funció important en la comprensió de l'ésser humà.
 • Proposar la crítica i la reinterpretació de textos.
 • Usar instruments procedents de la lògica formal.
 • Construir i avaluar arguments.
 • Fer experiments mentals, i combinar ordenadament dades i indicis procedents de fonts diferents.
 • Formar-se en l’estudi d’idees que tenen una aplicació general, per exemple, els conceptes d’existència, veritat, temps, casualitat, lliure albir, relació entre ment i cos, coneixement, racionalitat, significat, deure, bondat o bellesa.
 • Saber transmetre coneixements sobre qüestions que pertanyen a àrees específiques d’estudi, com ara el llenguatge, la ciència, la tecnologia, les ciències socials, la política, la llei, la societat, l’educació, la religió, la literatura i les arts, les matemàtiques o l’ètica aplicada.

Competències

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 • Capacitat per comprendre i posseir coneixements més enllà de l’àrea d’estudi pròpia i per integrar aspectes avantguardistes de l’àmbit específic.
 • Capacitat per comprendre i aplicar els coneixements a l’àmbit professional mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea d’estudi pròpia.
 • Capacitat de recopilar i interpretar dades per emetre judicis reflexius sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic divers.
 • Capacitat per aprendre amb un alt grau d’autonomia

 

COMPETÈNCIES GENERALS

 • Responsabilitat, capacitat d’anàlisi, de síntesi, visió global i aplicació de coneixements a la pràctica.
 • Creativitat, iniciativa i adaptació.
 • Capacitat per dissenyar i gestionar projectes, i per cercar i integrar nous coneixements i actituds.
 • Treball en equip.
 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Habilitat per comunicar-se oralment i per escrit.
 • Capacitat de raonament i esperit crític.
 • Habilitats per iniciar-se en el camp de la recerca.
 • Capacitat d’ensenyar.
 • Respecte i promoció dels drets humans, dels principis d’igualtat d’oportunitats, no discriminació, accessibilitat, igualtat de gènere, i dels valors propis d’una cultura de la pau i valors democràtics.

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Sensibilitat per la diversitat d’opinions, de pràctiques i de maneres de viure.
 • Capacitat per llegir amb atenció i per interpretar textos procedents de diferents èpoques o tradicions, amb sensibilitat pel context en què es van produir.
 • Capacitat per usar i comprendre la terminologia filosòfica especialitzada.
 • Capacitat per identificar les qüestions de fons en diferents tipus de debats.
 • Capacitat per presentar temes i qüestions filosòfiques amb claredat, oralment i per escrit.
 • Capacitat per fonamentar racionalment els compromisos ètics i socials.
 • Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la lògica, la metafísica, l’epistemologia, la filosofia del llenguatge i la filosofia de la ment.
 • Comprensió clara dels problemes, les teories i els arguments principals propis dels camps de la filosofia moral, la filosofia política, la filosofia social i l’estètica.
 • Capacitat per identificar les teories principals defensades en les obres dels autors més destacats de la filosofia, i els arguments més importants que usen per defensar-les.
 • Capacitat per aplicar conceptes filosòfics a l’orientació de problemes humans, socials i polítics, fins i tot als problemes nous que suscita el progrés de la ciència i de la tècnica, i capacitat per conèixer què deriva de les noves formes de comunicació i de relació social.
 • Capacitat per reconèixer la influència dels filòsofs contemporanis en altres àrees del saber i la cultura.
Comparteix-ho: