Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Treball final de grau

TFG

L’alumne de grau ha de cursar i superar, en el darrer any dels seus estudis, l’assignatura Treball de fi de grau (TFG), de 6 crèdits ECTS, que té caràcter obligatori.

L’assignatura TFG s’entén com una matèria orientada a l’avaluació integrada de competències específiques i transversals associades al títol de grau. Aquesta assignatura permet a l’estudiant aplicar de manera integradora els continguts formatius i les competències associades que ha anat adquirint al llarg de la titulació.

 

A la Facultat de Filosofia aquesta assignatura s’organitza en diferents grups, de 12-15 estudiants cadascun, amb un professor o professora responsable de cada grup.

 

Pla docent del TFG de Filosofia

Tràmits administratius relacionats amb el TFG

Aquesta assignatura involucra com a activitat principal, però no pas única, l’elaboració d’un treball. El curs s’estructura entorn de l’organització, a càrrec dels estudiants, d’un congrés de filosofia en el qual els ponents són alguns dels mateixos estudiants del curs. Tots els estudiants han d’escriure una ponència que ha d’adequar-se, tant pel que fa a la forma com al contingut, a la possibilitat que es presenti en el congrés del curs.

A la Facultat de Filosofia l’assignatura s’organitza en diferents grups, de 12-15 estudiants cadascun, amb un professor o professora responsable de cada grup.

El curs inclou un mínim de 4 sessions presencials amb tot el grup, a més de tutories regulars individuals o en petits grups, i el congrés final.

En les sessions presencials amb tot el grup, els estudiants hauran de fer presentacions orals breus davant del grup classe que serviran d’ajuda tant en el procés d’elaboració del treball com en la preparació de la presentació del treball en el congrés. Cada grup de l’assignatura organitzarà el seu propi congrés.

D’altra banda, i per tal de desenvolupar en aquest curs altres competències i habilitats que ampliïn les que estan involucrades en l’elaboració i presentació oral d’una ponència, cada estudiant haurà de dur a terme també una activitat pràctica que podrà tenir una vinculació més propera amb possibles activitats en el món laboral. Es busca que aquestes activitats pràctiques vinculin les aptituds i els interessos acadèmics, professionals o artístics dels estudiants amb les capacitats i els aprenentatges adquirits a la Facultat de Filosofia, permetent que es potenciïn mútuament. Les activitats pràctiques poden incloure, per exemple, des d’encarregar-se d’organitzar el propi congrés del curs, a l’elaboració de continguts d’interès filosòfic en format de text, vídeo o so, que es podran difondre per mitjà del web del curs.

El TFG es pot matricular per automatrícula al mes de setembre o en el període d’ampliació de matrícula del mes de febrer, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Condicions per matricular el treball final de grau:

  • Cursar l’assignatura de TFG en la fase final del pla d’estudis.
  • Matricular simultàniament amb el TFG tots els crèdits que quedin per completar els 240 crèdits de la titulació.

 

El TFG és una assignatura obligatòria de 6 crèdits que es cursa preferentment en el segon semestre del quart curs de l’ensenyament. No obstant això, hi haurà també la possibilitat de fer l’assignatura en el primer semestre (s’oferirà aquesta possibilitat prioritàriament als estudiants que tinguin la possibilitat d’acabar el grau en el primer semestre, o els que facin una estada Erasmus en el segon semestre).

Hi haurà 2 grups de l’assignatura en el primer semestre, i 5 grups en el segon semestre. De totes maneres, l’alumnat es matricularà inicialment en un únic grup matriu que inclourà tots els estudiants, tant els que faran l’assignatura en el primer semestre com els que la faran en el segon.

  1. Primer semestre: En el mes de setembre s’oferirà la possibilitat d’indicar (abans del dia 15/set, 15h) si es vol sol·licitar, excepcionalment, fer l’assignatura en el primer semestre i les preferències de grup. Vegeu l’apartat Assignació de grup: primer semestre.
  2. Segon semestre: En el cas (el més habitual) dels estudiants que facin l’assignatura en el segon semestre, els estudiants podreu indicar les vostres preferències de grup, que es tindran en compte a l’hora de confeccionar els diferents grups de l’assignatura. Per fer-ho caldrà que empleneu una sol·licitud en línia. (L’enllaç de la sol·licitud estarà disponible en aquest lloc web i se us enviarà també per correu electrònic en el mes de gener). Es confeccionaran els grups de l’assignatura intentant que el màxim nombre d’estudiants puguin ser assignats a la seva primera o segona opció (tot i que cal tenir en compte que això no sempre és possible). Vegeu l’apartat Assignació de grup: segon semestre.

Per més informació sobre la matriculació de l’assignatura, consulteu el tràmit administratiu del TFG.

  • Treball escrit: 55%
  • Comunicació oral-I. Presentacions a classe 15%
  • Comunicació oral-II. Exposició en el congrés 15%
  • Activitat pràctica 15%

 

Per aprovar l’assignatura de TFG és condició necessària (tot i que no suficient) obtenir una puntuació igual o superior a 5 (sobre 10) en la part corresponent al treball escrit.

Comparteix-ho: