Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Pràctiques

Són activitats formatives realitzades en empreses i institucions, que afavoreixen l'adquisició de competències que preparen per a l'exercici professional de l'estudiant universitari.

La Facultat ofereix a l'alumnat dues modalitats de pràctiques externes:

  • Curriculars: assignatura optativa, inclosa en el pla d'estudis del grau de Filosofia
  • No curriculars: activitats acadèmiques no incloses en el pla d'estudis. Tenen caràcter voluntari i es duen a terme durant el període de formació de l'estudiant. Poden constar en el suplement europeu del títol segons contempli la normativa vigent.

 

La realització de les practiques en una empresa, entitat o institució pública o privada, exigeix la formalització d'un conveni de cooperació educativa i d'un projecte formatiu que inclogui la descripció de les tasques i competències que  desenvoluparà l'estudiant.

Així mateix,  els alumnes poden contactar amb altres organitzacions per tal d'establir un conveni de col·laboració, prèvia acceptació de la coordinació de pràctiques.

El conveni de pràctiques preveu la possibilitat d'aportació, per part de l'empresa o organització d'una quantitat per a l'estudiant en concepte de borsa o ajut a l'estudi, el qual quedarà concretat al projecte formatiu.

Pel caràcter formatiu de les pràctiques, no se'n poden derivar obligacions pròpies d'un vincle laboral.

La realització de les pràctiques ha de permetre a l'estudiant:

  • Conèixer de primera mà un sector o activitat professional relacionats amb els estudis cursats.
  • Una experiència laboral que pot reflectir-se en el currículum.
  • Aplicar els coneixements assolits i les habilitats adquirides al llarg dels seus estudis.
  • Orientació professional i formació complementària.
  • Obtenir una experiència pràctica en una empresa o institució.

 

La durada total de les pràctiques variarà en funció de què les pràctiques siguin curriculars o extracurriculars.

 

Els alumnes poden fer pràctiques curriculars i posteriorment  extracurriculars en la mateixa organització; i també és possible fer pràctiques curriculars en una organització i les extracurriculars en una altra.

Els estudiants menors de 28 anys disposen de l'assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Els més grans de 28 anys han de contractar l'assegurança voluntària.

 

Programa GIPE

El programa GIPE, és l’aplicació de gestió integral de pràctiques externes curriculars i extracurriculars (en empreses i institucions) que ofereix la UB.

  • Accés al GIPE (empreses i institucions)
  • Accés al GIPE (estudiants)
Comparteix-ho: