Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Sistema d'avaluació

El sistema ordinari d’avaluació de les assignatures és l’avaluació continuada. Aquesta via avaluativa consisteix en un seguit d’activitats i/o treballs avaluables al llarg del semestre, que poden concloure en una prova de síntesi final. Aquest conjunt d’activitats avaluables han de permetre acreditar l’assoliment dels objectius de la matèria recollits en el pla docent, tant pel que fa a les competències a adquirir i les habilitats a desenvolupar, com pel que fa als coneixements teòrics o conceptuals de la matèria que l’estudiant ha d’aconseguir i que li han de permetre resoldre les activitats aplicades en el vessant pràctic.

L’estudiant té també la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa la normativa de la Universitat de Barcelona.

Les assignatures tenen una única convocatòria d’avaluació. Però hi ha la possibilitat de reavaluar una assignatura quan aquesta no s’ha superat inicialment (ja sigui per la via de l’avaluació continuada com per la via de l’avaluació única). 

En el pla docent de cada assignatura s’incorpora la informació relativa al model d’avaluació utilitzat per valorar el grau d’assoliment dels aprenentatges, i s’identifiquen els mecanismes i els períodes establerts. També cal incloure al pla docent el procediment i els criteris de reavaluació, així com el desenvolupament de l’avaluació única especificant, si escau, el termini per sol·licitar-la com a alternativa a l’avaluació continuada.

Més informació

Comparteix-ho: