Universitat de Barcelona

Grau en Filosofia

Avaluació

Avaluació

Exàmens del curs 2022-2023

A continuació podeu accedir al calendari d'exàmens de tot el curs ordenat per curs/semestre o bé agrupats per data d'examen.

 

Les dates i lloc de revisió d'examen s'indiquen oportunament en el Campus Virtual de cada assignatura. 

 

El sistema ordinari d’avaluació de les assignatures és l’avaluació continuada. Aquesta via avaluativa consisteix en un seguit d’activitats i/o treballs avaluables al llarg del semestre, que poden concloure en una prova de síntesi final. Aquest conjunt d’activitats avaluables han de permetre acreditar l’assoliment dels objectius de la matèria recollits en el pla docent, tant pel que fa a les competències a adquirir i les habilitats a desenvolupar, com pel que fa als coneixements teòrics o conceptuals de la matèria que l’estudiant ha d’aconseguir i que li han de permetre resoldre les activitats aplicades en el vessant pràctic.

L’estudiant té també la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única en les condicions que fixa la normativa de la Universitat de Barcelona.

Les assignatures tenen una única convocatòria d’avaluació. Però hi ha la possibilitat de reavaluar una assignatura quan aquesta no s’ha superat inicialment (ja sigui per la via de l’avaluació continuada com per la via de l’avaluació única). 

En el Pla docent de cada assignatura s’incorpora la informació relativa al model d’avaluació utilitzat per valorar el grau d’assoliment dels aprenentatges, i s’identifiquen els mecanismes i els períodes establerts. També cal incloure al pla docent el procediment i els criteris de reavaluació, així com el desenvolupament de l’avaluació única especificant, si escau, el termini per sol·licitar-la com a alternativa a l’avaluació continuada.

 

 

L’avaluació única es reconeix com un dret de l'estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l'avaluació continuada. En cas d'acollir-se a l'avaluació única, aquesta decisió ha de constar per escrit. Podreu fer la petició a través de la Sol·licitud per acollir-se a l'avaluació única , dins del termini fixat al pla docent de l’assignatura.

Tal  com s’especifica a l’imprès, haureu de lliurar-ne dues còpies al professor o professora -en el termini fixat al pla docent-, una de les quals us la tornaran signada perquè en tingueu constància fefaent.

Després de la publicació de les qualificacions finals els centres obriran un període de reavaluació, per a les assignatures no superades en l’avaluació. En el cas que, per les característiques de l’assignatura, sigui imprescindible l’acompliment de determinats requisits per poder dur a terme la reavaluació (establiment d’una nota mínima per tal de poder acollir-s’hi), el pla docent ha de recollir aquesta situació excepcional.

Una vegada s’ha qualificat una assignatura, no pot ser objecte d’una nova avaluació llevat que l’estudiant renunciï a la qualificació obtinguda, sempre que sigui un “aprovat” o una nota equivalent o superior. Aquesta renúncia es fa per escrit i s’adreça al professor/a corresponent en el període de revisió de qualificacions, i dona lloc a la qualificació de “No presentat”.

Procediment

  1. Emplenar el document de renúncia, que és imprescindible que estigui signat pel professor o professora de l'assignatura i presentar el document a la Secretaria d'Estudiants i Docència.
  2. Si el pla docent de l’assignatura especifica una nota mínima per tal de poder acollir-se a la reavalució, l’estudiant que renunciï a la qualificació obtinguda en aquesta assignatura no podrà acollir-se a la mateixa i haurà de tornar a matricular-la el curs acadèmic següent, aplicant-se el corresponent increment percentual que marca el Decret de preus oficials de la Generalitat de Catalunya.

La qualificació final d’una assignatura pot ser objecte de reclamació per part de l’estudiant sempre que, prèviament, hagi presentat i dut a terme la revisió. La reclamació s’ha de presentar per escrit en un termini màxim de 10 dies naturals des de la publicació de les qualificacions finals i s’ha d’adreçar al cap d’estudis o al coordinador del màster universitari, segons l’ensenyament, que la tramet de manera immediata al director del departament corresponent.

Informació General

La matrícula d’una assignatura dels ensenyaments de Grau de l’espai europeu d’educació superior dona dret a una convocatòria d’avaluació, ja sigui com a finalització de l’avaluació continuada o de l'avaluació única.

Malgrat el que s’estableix en el paràgraf anterior, l’alumnat al qual, en matricular-se a l’inici del curs acadèmic els hi resti un màxim d’un 10% dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, tindran dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només tindran dret a la docència corresponent en el semestre en què s’imparteixi l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària caldrà matricularse en el curs de tots els crèdits restants per finalitzar l’ensenyament.

Per tant, l’alumnat que reuneixi les condicions esmentades, tindrà dret a dues convocatòries en el curs acadèmic matriculat.

Assignatures de primer semestre

Per a les assignatures del 1r semestre: la convocatòria oficial d'examen és al febrer i la convocatòria extraordinària al juny, dins del mateix curs acadèmic.

Heu d’inscriure l'assignatura fent l'automatrícula dins del període de matrícula ordinària i posteriorment, entre l’1 de febrer i el 30 de març de 2023, haureu de fer la sol·licitud  a través del següent formulari en línia.

Assignatures de segon semestre

Per a les assignatures de segon semestre: la convocatòria oficial d'examen és al juny i la convocatòria extraordinària al febrer.

Heu de matricular aquestes assignatures el dia i hora que teniu assignat a l’automatrícula i posteriorment, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2022, haureu de fer la sol·licitud  a través del següent formulari  en línia.

Comparteix-ho: